หมุดหลักฐาน 13 คู่

หมุดหลักฐาน 13 คู่

หมุดหลักฐาน 13 คู่ หมุดหลักฐาน 13 คู่ ตามที่มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในรายงาน EHIA กำหนดให้มีการศึกษา การทับถมของตะกอน และการกัดเซาะชายฝั่งให้ครอบคลุมพื้นที่อ่าวบางละมุง นาเกลือและหาดพัทยา กิจการร่วมค้า ซีเอ็นเอ็นซี (ผรม.1) ได้ดำเนินการติดตั้งหมุดหลักฐานแล้วเสร็จจำนวน 13 คู่ ครอบคลุมพื้นที่ดังกล่าวข้างต้น จากนั้นการท่าเรือแห่งประเทศไทยก็จะดำเนินการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ หมุดหลักฐาน 13 คู่ ตามที่มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในรายงาน EHIA กำหนดให้มีการศึกษา การทับถมของตะกอน และการกัดเซาะชายฝั่งให้ครอบคลุมพื้นที่อ่าวบางละมุง นาเกลือและหาดพัทยา กิจการร่วมค้า ซีเอ็นเอ็นซี (ผรม.1) ได้ดำเนินการติดตั้งหมุดหลักฐานแล้วเสร็จจำนวน 13 คู่ ครอบคลุมพื้นที่ดังกล่าวข้างต้น จากนั้นการท่าเรือแห่งประเทศไทยก็จะดำเนินการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อคาดการณ์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาว หากพบว่าโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการกัดเซาะชายฝั่ง จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้บริการท่าเรือร่วมกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย ดำเนินการแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้น อย่างเหมาะสม เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง โดยนำผลการตรวจสอบที่ได้มาเปรียบเทียบผลการตรวจสอบในระยะก่อนก่อสร้าง ระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการในแต่ละปีอย่างต่อเนื่อง หากพบว่าในบริเวณใดมีการกัดเซาะของชายฝั่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยใช้วิธีที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไป […]

งานการเตรียมงานพื้นที่ก่อสร้าง (Site Clearing)

งานการเตรียมงานพื้นที่ก่อสร้าง (Site Clearing) งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อการก่อสร้าง ประกอบด้วย การตัดต้นไม้ การถากถางวัชพืชคลุมดิน การรื้อย้ายโครงสร้าง กำแพง รั้ว ย้ายกองขยะ และวัสดุที่ไม่ใช้แล้วรวมทั้งขุดรากไม้ ตอไม้ ฐานรากใต้ดิน ท่อระบายน้ำ นำวัสดุจากการถากถาง และขุดตอไม้ไปทิ้ง รวมถึงการโยกย้ายสิ่งก่อสร้างและสาธารณูปโภคต่างๆที่อยู่บนดิน และใต้ดินที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน งานการเตรียมงานพื้นที่ก่อสร้าง (Site Clearing) งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อการก่อสร้าง ประกอบด้วย การตัดต้นไม้ การถากถางวัชพืชคลุมดิน การรื้อย้ายโครงสร้าง กำแพง รั้ว ย้ายกองขยะ และวัสดุที่ไม่ใช้แล้วรวมทั้งขุดรากไม้ ตอไม้ ฐานรากใต้ดิน ท่อระบายน้ำ นำวัสดุจากการถากถาง และขุดตอไม้ไปทิ้ง รวมถึงการโยกย้ายสิ่งก่อสร้างและสาธารณูปโภคต่างๆที่อยู่บนดิน และใต้ดินที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน Previous Next วิธีการและระยะเวลาดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 – 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม EHIA 1. […]

กิจกรรมการสำรวจความลึกท้องทะเล (Bathymetric survey)

การสำรวจความลึกท้องทะเล เป็นการสำรวจระดับพื้นท้องน้ำ ท้องทะเลบริเวณพื้นที่พัฒนาโครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะ ที่ 3 โดยเป็นการสำรวจพื้นที่ซึ่งจะทำการขุดลอกก่อนก่อสร้าง ทั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 27.5 ตารางกิโลเมตร มีระยะทางตามแนวชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 3.15 กิโลเมตร มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนที่แสดงระดับพื้นท้องทะเล ใน มาตราส่วน 1 ต่อ 2,000 หรือตามความเหมาะสม แบบตัดขวางร่องน้ำทุก ๆ ระย: 25 เมตร รวมถึงรายการคำนวณปริมาณตะกอน และปริมาณงานขุดทราย ที่จะนำมาใช้ในการดำเนินงานของโครงการ Previous Next วิธีการ และระยะเวลาดำเนินการ อุปกรณ์ที่ใช้ เรือ เครื่องหยั่งน้ำ Echo Sounder เครื่องหาพิกัดตำแหน่งที่เรือสำรวจ GNSS คอมพิวเตอร์และโปรแกรมงานสำรวจทางน้ำ เสาอากาศ GNSS หัวรับส่งคลื่นเสียงใต้น้ำ (Transducer) วิธีการสำรวจ จะใช้เรือในการติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับการสำรวจ แล่นไปตามแนวชายฝั่งตลอดบริเวณพื้นที่ของโครงการ และ มีแนวสำรวจหลักคือ ตั้งฉากกับแนวชายฝั่งทะเลโดยมีระยะห่างแต่ละแนวไม่เกิน 25 เมตร และแนวตรวจสอบ ต้องตั้งฉากกับแนวสำรวจหลักห่างกันสูงสุดไม่เกิน 100 […]

กิจกรรมการเจาะสำรวจทางธรณีวิทยา (Geological survey)

กิจกรรมการเจาะสำรวจทางธรณีวิทยา (Geological survey) การเจาะสำรวจทางธรณีวิทยา เป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 ส่วนที่ 1 ( งานก่อสร้างทางทะเล ) เนื่องจาก การเจาะสำรวจทางธรณีวิทยาเป็นการเจาะสำรวจดินเพื่อหาคุณสมบัติของดินในด้านต่างๆ เช่น ความแข็งแรงของดิน ความหนาแน่นของดิน และการยุบตัวของดิน ซึ่งข้อมูลคุณสมบัติดินที่ได้จะเป็นข้อมูลประกอบการทำงานต่างๆ เช่น งานขุดลอก, งานก่อสร้าง เขื่อนล้อมพื้นที่ถม, งานก่อสร้างเขื่อน และ งานปรับปรุงคุณภาพดิน เป็นต้น วิธีการ และระยะเวลาดำเนินการ อุปกรณ์ที่ใช้ เครื่องเจาะสำรวจดิน (ใช้ในการเจาะสำรวจบนบกและใช้ในการติดตั้งกับเรือ และแท่นเจาะสำรวจเพื่อใช้ในการเจาะสำรวจทางทะเล) เรือที่ใช้ในการติดตั้งเครื่องเจาะสำรวจ (ใช้ในการเจาะสำรวจทางทะเลบริเวณน้ำลึก) แท่นเจาะสำรวจ (ใช้ในการเจาะสำรวจทางทะเลบริเวณน้ำตื้น) วิธีการเจาะสำรวจ นำเครื่องเจาะสำรวจหรือเรือเข้าตำแหน่งตามที่ได้กำหนดไว้ในแผนผัง (layout) ทำการเจาะสำรวจดิน โดยใช้อุปกรณ์เก็บตัวอย่างดินทุก ๆ ระยะ 1.5 เมตร ทำการเก็บตัวอย่างดินโดยการห่อหุ้มตัวอย่างดินและเก็บเข้ากล่องเก็บตัวอย่าง ระยะเวลาดำเนินการ งานเจาะสำรวจทางธรณีวิทยาบนบก 7 หลุม เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 […]

งานสำรวจภูมิประเทศ (Topographic survey)

งานสำรวจภูมิประเทศ (Topography survey)            การสำรวจแผนที่ภูมิประเทศ หรือ การสำรวจ Topography survey โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 เป็นการสำรวจสภาพพื้นที่ในบริเวณโครงการ และพื้นที่บริเวณโดยรอบโครงการ เกี่ยวกับจำนวน ประเภทของสิ่งปลูกสร้าง บ้านเรือน อาคารเดิม ตำแหน่งระบบสาธารณูปโภค ถนน เส้นทางคมนาคม เสาไฟฟ้า ต้นไม้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 เซนติเมตรขึ้นไป ความสูงต่างและความลาดชันของพื้นที่ ประมาณ 50 เชนติเมตร หรือตามความเหมาะสม เพื่อให้ทราบถึงสภาพต่าง ๆ ของสถานที่ก่อสร้างหรือลักษณะบริเวณของพื้นที่ ก่อสร้าง เพื่อนำมาเป็นแนวทาง ในการพิจารณางานกิจกรรมก่อสร้างในพื้นที่ เช่น ทางเข้า-ออก สภาพพื้นที่ก่อสร้าง สภาพรั้วเดิม โดยรอบและลักษณะดินได้อย่างแม่นยำ และสามารถนำมา คำนวณปริมาตรดินตัดหรือดินถม กำหนดแนวถอยร่นต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง Previous Next วิธีการและระยะเวลาดำเนินการ อุปกรณ์ที่ใช้ เครื่องหาค่าพิกัดด้วยดาวเทียม แบบ GNSS วิธีการสำรวจ สำรวจภาคสนามในพื้นที่โดยใช้เครื่องหาค่าพิกัดด้วยดาวเทียมแบบ […]