ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม EHIA เดือนกุมภาพันธ์ 2567

เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้าง (ส่วนที่ 1-4) และผู้รับจ้างก่อสร้างส่วนที่ 1 (ส่วนงานก่อสร้างงานทางทะเล) ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม EHIA ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2567 จํานวน 3 แห่ง ในพื้นที่ก่อสร้าง ประกอบด้วยบริเวณ พื้นที่สํานักงานโครงการและบ้านพักคนงาน บริเวณพื้นที่ก่อสร้างบนบก และบริเวณพื้นที่งานทางทะเลปัจจุบันกิจกรรมก่อสร้างที่อยู่ระหว่างดําเนินการประกอบด้วย 3 งานหลัก ได้แก่ งานขุดลอกและถมทะเล งานปรับปรุงคุณภาพดินพื้นที่ E (PVD) งานก่อสร้างคันหินล้อมพื้นที่ถมทะเล โดยผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้างฯ กําชับ ผู้รับจ้างก่อสร้างฯ ทําการตรวจสอบระบบบําบัดนํ้าเสียบ้านพักคนงาน รวมถึงการดูแลซ่อมแซมม่านกันตะกอนบริเวณจุดระบายนํ้า ม่านกันตะกอน ล้อมรอบเรือขุดและตรวจสอบคันทราย (Geotube) อย่างสมํ่าเสมอ ให้มีสภาพสมบูรณ์ป้องกันตะกอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นยํ้า ให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ระหว่างปฏิบัติงานทุกครั้ง โดยปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างครบถ้วนเพื่อป้องกันและลดผลกระทบ ที่อาจจะเกิดขึ้น

ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ ตามมาตรการ EHIA ในเดือนมกราคม 2567

เมื่อวันที่ 22-23 มกราคม 2567 ผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้าง (ส่วนที่1-4) และผู้รับจ้างก่อสร้าง(ส่วนที่1) ส่วนงานก่อสร้างงานทางทะเล (CNNC) ลงพื้นที่เข้าพบชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการฯ จํานวน 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านทุ่ง (นายวิศิษฐ์ พุทธตรัส ประธานและกรรมการชุมชน) ชุมชนบ้านตลาดอ่าวอุดม (นายประสงค์ เสนีวงษ์ ประธานและกรรมการชุมชน) ชุมชนบ้านอ่าวอุดม (นายนิพนธ์ ถึกเจริญ ประธานและ กรรมการชุมชน) ชุมชนบ้านแหลมฉบัง (นางสาวเพ็ญธิรา มากเมฆ ประธานและกรรมการชุมชน) และชุมชนบ้านเขานํ้าซับ (นายชูศักดิ์ วาทยา ประธานและกรรมการชุมชน)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผู้รับจ้างก่อสร้างฯ รวมทั้งรายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการและรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการดําเนินงานตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมจาก กิจกรรมการก่อสร้าง ทั้งนี้ชุมชนได้รับทราบความก้าวหน้าการก่อสร้าง และการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการและให้ความสนใจเรื่อง การรับสมัครงานของโครงการฯ รวมทั้งมีข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับ ม่านกันตะกอนและการขนส่งหิน โดยขอให้ผู้รับจ้างก่อสร้างฯ ปฏิบัติตาม มาตรการ EHIA อย่างเคร่งครัด

คณะทำงานติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการ

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567 การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) นำโดย นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นางมนพร เจริญศรี) หัวหน้าคณะทำงานติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 โดยมี นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทยนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการ พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีรัฐกร เขียวไพศาล นักบริหาร 16 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร กทท. ตัวแทนผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้างก่อสร้างกลุ่มกิจการร่วมค้า CNNC ร่วมแถลงความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี กทท. ได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างก่อสร้างกลุ่มกิจการร่วมค้า CNNC นำเรือขุดลอกตามสัญญาเข้ามาปฏิบัติงานทันที รวมทั้งให้เร่งรัดการเพิ่มจำนวนเครื่องจักรทางน้ำ และบุคลากร ตลอดจนให้ทำการสรุปข้อมูลความคืบหน้าการก่อสร้างเป็นรายวัน รายสัปดาห์ และวางแผนปฏิบัติงานรายวัน เพื่อให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรการ EHIA อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ กทท. ได้กำชับติดตามให้ผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การทำงานต่อเนื่อง สามารถส่งมอบงานตามแผนที่กำหนดและมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักลงทุนต่อไป

ผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้าง (ส่วนที่ 1-4) และผู้รับจ้างก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) ส่วนงานก่อสร้างงานทางทะเลลงพื้นที่ประจำเดือน ธันวาคม 2566

เมื่อวันที่ 21-22 ธันวาคม 2566 ผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้าง (ส่วนที่1-4) และผู้รับจ้างก่อสร้าง (ส่วนที่1) ส่วนงานก่อสร้างงานทางทะเล (CNNC) ลงพื้นที่เข้าพบชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการฯ จำนวน 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านนาใหม่ (นายนันทชัย ชูสาลี ประธานชุมชน) ชุมชนบ้านนาเก่า (นายณฐกร จันทร์ทรัพย์ ประธานชุมชน) ชุมชนบ้านทุ่งกราด (นางรุ่งทิวา ใจกุศล ประธานชุมชน) ชุมชนบ้านบางละมุง (นายชาติชาย สัญญจิตต์ ประธานชุมชน) ชุมชนบ้านโรงโป๊ะ (นายณัฐวุฒิ ประเสริฐโส ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของผู้รับจ้างก่อสร้างฯ รวมทั้งรายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการก่อสร้าง ทั้งนี้ชุมชนได้ให้ความสนใจสอบถามความคืบหน้าโครงการฯ มีข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยรวมของทะเล และขอให้ผู้รับจ้างก่อสร้างฯ ปฏิบัติตามมาตรการ EHIA อย่างเคร่งครัด

การประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ครั้งที่ 6/2566

เมื่อวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 มีการประชุม ครั้งที่ 6/2566 ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมกับการประชุมผ่านระบบ Microsoft team โดยมีนายสนธิ คชวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมเป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการฯ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่มประมง ผู้แทนการท่าเรือแหลมฉบัง ผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้าง (ส่วนที่ 1-4) ผู้รับจ้างติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างการก่อสร้าง (ส่วนที่ 1-4) และผู้รับจ้างก่อสร้างส่วนงานก่อสร้างงานทางทะเล (ส่วนที่ 1) โดยรายงานความคืบหน้า ผลการปฏิบัติตามมาตรการ EHIA การปรับปรุงคลองบางละมุง การซ่อมแซมหรือติดตั้งม่านกันตะกอนฯ เป็นต้น ทั้งนี้คณะกรรมการฯ กำชับให้ผู้รับจ้างก่อสร้างฯ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดรวมถึงใส่ใจและติดตามผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชนอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด

กิจกรรมเยี่ยมชมโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

เมื่อวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 นายวีระชาติ พุทธรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดกิจกรรมเยี่ยมชมโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 1) งานก่อสร้างงานทางทะเล ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 พ.ศ. 2566 โดยมีนายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกุล นายอำเภอบางละมุง นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นางสาวจินตนา จีระชีวิน ปลัดอำเภอศรีราชา ผู้แทนเทศบาลนครแหลมฉบัง ผู้บริหารและผู้แทนเทศบาลตำบลบางละมุง เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย ผู้แทนหน่วยงาน ประธานชุมชน ประธานกลุ่มประมง ผู้ควบคุมงานก่อสร้างโครงการฯ ผู้รับจ้างติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประชาชนรอบพื้นที่โครงการฯ ในรัศมี 5 กิโลเมตร และสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 160 คน ณ ห้องประชุมแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือ แหลมฉบัง ซึ่งมีผู้แทนของผู้รับจ้างก่อสร้างส่วนที่ 1 (งานก่อสร้างงานทางทะเล) […]

ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม EHIA เดือนธันวาคม 2566

เมื่อวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 ผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้าง (ส่วนที่ 1-4) และผู้รับเหมาก่อสร้างส่วนที่ 1 (ส่วนงานก่อสร้างงานทางทะเล) ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม EHIA เดือนธันวาคม 2566 จำนวน 3 แห่ง ในพื้นที่ก่อสร้าง ประกอบด้วย ทั้งนี้ กิจกรรมก่อสร้างที่อยู่ระหว่างดำเนินการในปัจจุบัน ประกอบด้วย 3 งานหลัก ได้แก่ งานขุดลอกและงานถมทะเล งานขนส่งวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างคันหินล้อมพื้นที่ถมทะเล โดยผู้ควบคุมงานก่อสร้างได้กำชับผู้รับจ้างก่อสร้างฯ ให้ตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงเน้นย้ำเรื่องการดูและซ่อมแซมม่านกันตะกอนบริเวณจุดระบายน้ำ ม่านกันตะกอนล้อมรอบเรือขุด และม่านกันตะกอนบริเวณก่อสร้างคันหินล้อมพื้นที่ถมทะเลให้สมบูรณ์ และป้องกันตะกอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียบ้านพักคนงาน รักษาความสะอาดภายในบริเวณพื้นที่บ้านพักคนงาน และตรวจสอบจำนวนผู้เข้าพักอาศัย ได้มีการกำชับให้ผู้รับจ้างฯ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ครบถ้วนและสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น