ประชาสัมพันธ์ เรื่องงานถมพื้นที่เพื่อการก่อสร้างและการวางทุ่นขอบเขตการก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2565 ผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้าง และผู้รับจ้างก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) ส่วนงานก่อสร้าง งานทางทะเล ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ เรื่องงานถมพื้นที่เพื่อการก่อสร้างและการวางทุ่นขอบเขตการก่อสร้างแก่ประธาน กลุ่มประมง บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการฯ จํานวน 6 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มประมงอนุรักษ์ปากคลองบางละมุง กลุ่มประมงบ้านบางละมุง กลุ่มประมงบ้านแหลมฉบัง กลุ่มประมงบ้านโรงโป๊ะ หมู่ที่ 3 กลุ่มประมงเทศบาลตําบลบางละมุง และกลุ่มประมงบ้านนาเกลือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์รายละเอียดกิจกรรมการถมพื้นที่เพื่อการก่อสร้าง และการวางทุ่นขอบเขต การก่อสร้าง รวมถึงการดําเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยการชี้แจง ผู้รับจ้างก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลรวมถึงรับทราบประเด็นคําถามและข้อเสนอแนะ โดยผู้นํากลุ่มประมง ได้ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินโครงการ เพื่อนําไปปรับปรุงการปฏิบัติตามมาตรการให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการก่อสร้างของโครงการต่อไป

ผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้าง และผู้รับจ้างก่อสร้าง (ส่วนที่ 2 ส่วนงานก่อสร้างงานทางทะเลลงพื้นที่ประจําเดือนเมษายน 2565

ผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้าง และผู้รับจ้างก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) ส่วนงานก่อสร้างงานทางทะเล ลงพื้นที่เข้าพบ ประธานชุมชน บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการฯ จํานวน 3 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนบ้านบางละมุง (คุณสมาพร เขียนดี) ชุมชนบ้านนาใหม่ (คุณนันทชัย ชูสาลี) และชุมชนบ้านทุ่งกราด (คุณรุ่งทิวา ใจกุศล) มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของผู้รับจ้างก่อสร้าง ส่วนที่ 1 (กิจการร่วมค้า ซีเอ็นเอ็นซี) รวมทั้งรายงานความก้าวหน้ากิจกรรมการก่อสร้างและรับฟัง ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้าง โดยผู้นําชุมชนได้ให้ข้อคิดเห็น ที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินโครงการ เพื่อนําไปปรับปรุงการปฏิบัติตามมาตรการ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการก่อสร้างของโครงการต่อไป

ท่าเรือแหลมฉบังจัดประชุมคณะทํางานพิจารณาข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3

เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ได้มีการจัดประชุมคณะทํางาน พิจารณาข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือ แหลมฉบัง ร่วมกับการประชุมผ่านระบบ Zoom cloud meeting, โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดชลบุรี อย่างเคร่งครัด โดยวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผู้รับจ้างก่อสร้าง ส่วนที่ 1 (งานก่อสร้างงานทางทะเล) โดยที่ประชุมได้มีการหารือพื้นที่ครอบครองเพื่อใช้เป็นจุดจอดเรือชั่วคราวแห่งใหม่ ของชุมชนกลุ่มชาวประมงฯ การลงพื้นที่บริเวณปากคลองบางละมุง กรณีก่อสร้างรั้วปิดมิดชิดล้อมรอบบริเวณพื้นที่ ก่อสร้างที่อยู่ใกล้ชุมชน หรือพื้นที่กองวัสดุก่อสร้าง เช่น หิน ทราย พร้อมรับฟังความคิดเห็นต่อผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น จากการก่อสร้าง ทั้งนี้ผู้นําชุมชนและกลุ่มประมงฯได้ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินโครงการ เพื่อนําไปปรับปรุงปฏิบัติตามมาตรการให้เหมาะสมสอดคล้องกับการก่อสร้างของโครงการต่อไป

โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ประชุมชี้แจงก่อนกิจกรรมการขุดลอกและถมทะเล

PR ประชุมชี้แจ้งก่อนขุดลอก (BC)-01

เมื่อวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 ผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้าง (ส่วนที่ 1-4) ผู้รับจ้างก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) ส่วนงานก่อสร้างงานทางทะเล ผู้รับจ้างติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างก่อสร้าง (ส่วนที่ 1-4) ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ชี้แจงรายละเอียดก่อนเริ่มงานขุดลอกและถมทะเล เพื่อชี้แจงวิธีการตรวจวัดค่าตะกอน และการเฝ้าระวังค่าระดับตะกอนที่เกิดจากการขุดลอกและถมทะเลจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ ณ ที่ทําการชุมชนบ้านบางละมุง โดยผู้รับจ้างติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้ชี้แจงรายละเอียดให้กับทางคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมภาคประชาชน และกลุ่มประมงต้นแบบบ้านบางละมุง ได้รับทราบข้อมูลพร้อมทั้ง ตอบข้อซักถาม แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินโครงการ และนําข้อคิดเห็นมาปรับใช้ใน การดําเนินการก่อสร้างของโครงการต่อไป

เรือแหลมบัง จัดโครงการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนรอบท่าเรือ

ทรฉ. จัดโครงการพัฒนาอาชีพให้ชุมชนฯ (BC)

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจําผู้อํานวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง โดยมี เรือเอก ปรัชญา เอกโพธิ์ ผู้ช่วยผู้อํานวยการกองบริการ พนักงานท่าเรือแหลมฉบัง และผู้แทนชุมชนรอบท่าเรือ แหลมฉบัง เข้าร่วม ณ ห้องแตรทอง 3 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง นางสิริมาฯ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการแพร่ ระบาดอย่างรวดเร็วนั้น ท่าเรือแหลมฉบัง เล็งเห็นถึงความสําคัญของการป้องกันการแพร่ระบาดดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ พัฒนาอาชีพการผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 75% ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพัฒนาอาชีพ รวมถึงเป็นการ สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว อีกทั้งยังสามารถนําความรู้ไปถ่ายทอดต่อให้กับคนในชุมชนนําไปใช้ ในช่วง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อีกด้วย โครงการฝึกอาชีพ ดังกล่าว เป็นหนึ่งในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นไปตาม มาตรการ EHIA ของโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3

การประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ครั้งที่ 2/2565

ประชุมชุดคุณสนธิ ครั้งที่ 2 2565 (BC)

เมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 คณะกรรมการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 มีการประชุม ครั้งที่ 2/2555 ณ ห้องแตรทอง 1 อาคารศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมกับการประชุม ผ่านระบบ Zoom cloud meeting โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดชลบุรี อย่างเคร่งครัด โดยมีนายสนธิ คชวัฒน์ เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการฯ ผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้าง (ส่วนที่ 1-4) ผู้รับจ้างติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างการก่อสร้าง (ส่วนที่ 1-4) ที่ปรึกษาติดตามตรวจสอบ งานสัณฐานวิทยา และผู้รับจ้างก่อสร้างส่วนที่ 1 (ส่วนงานก่อสร้างงานทางทะเล) โดยมีสาระสําคัญ ประกอบด้วย ผลการดําเนินงานสํารวจโครงการศึกษาตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง ความคืบหน้ากิจกรรมการก่อสร้าง การสื่อสาร เพื่อการควบคุมความเข้มข้นปริมาณตะกอนสําหรับกิจกรรมการขุดลอกและถมทะเล การประชาสัมพันธ์และการรับเรื่อง ร้องเรียนของโครงการฯ การปฏิบัติตามมาตรการ EHIA รวมถึงการจ้างงานคนในพื้นที่ อีกด้วย

ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ และคู่สัญญาในโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ร่วมมอบเงินสนับสนุนฯ

เมื่อวันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 มอบเงินสนับสนุนในการจัดงาน วันรวมน้ำใจ กิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา เพื่อสนับสนุนงานประเพณีประจำปีของจังหวัดชลบุรี ณ ศาลาประชาคมศรีราชา (หลังเล็ก) โดยนางพรทิพา ทวีนุช ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนจำนวนเงิน 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้กับ นายดงพล รุจิธรรมธัช นายอำเภอศรีราชา โดยมี คุณพริมา คีรีมาศ และคุณศิริพรรณ หุตะโชค ที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง ร่วมมอบเงินสนับสนุน จำนวน 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) อีกด้วย

ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมก่อสร้าง การติดตั้งม่านกันตะกอน ท่อสูบทราย

เมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม 2565 ผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้าง และผู้รับจ้างก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) ส่วนงานก่อสร้างงานทางทะเล ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ เรื่องการติดตั้งม่านกันตะกอน ท่อสูบทรายที่จะใช้ในกิจกรรมการขุดลอก แก่ประธานกลุ่มประมงจำนวน 6 กลุ่มโดยรอบบริเวณพื้นที่โครงการ ประกอบด้วย กลุ่มประมงบ้านแหลมฉบัง กลุ่มประมงอนุรักษ์ปากคลองบางละมุง กลุ่มประมงบ้านบางละมุง กลุ่มประมงเทศบาลตำบลบางละมุง กลุ่มประมงบ้านโรงโป๊ะ หมู่ 3 และกลุ่มประมงบ้านนาเกลือ ให้รับทราบ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและข้อห่วงกังวล ทั้งนี้ผู้รับจ้างก่อสร้างส่วนที่ 1 ส่วนงานก่อสร้างงานทางทะเล ได้ชี้แจงขั้นตอนกิจกรรมการก่อสร้างซึ่งสอดคล้องกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (EHIA) โดยกลุุ่มประมงทั้งหมดรับทราบข้อมูลพร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการ และนำข้อคิดเห็นมาปรับใช้ในการดำเนินการก่อสร้างของโครงการต่อไป

หมุดหลักฐาน 13 คู่

หมุดหลักฐาน 13 คู่

หมุดหลักฐาน 13 คู่ หมุดหลักฐาน 13 คู่ ตามที่มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในรายงาน EHIA กำหนดให้มีการศึกษา การทับถมของตะกอน และการกัดเซาะชายฝั่งให้ครอบคลุมพื้นที่อ่าวบางละมุง นาเกลือและหาดพัทยา กิจการร่วมค้า ซีเอ็นเอ็นซี (ผรม.1) ได้ดำเนินการติดตั้งหมุดหลักฐานแล้วเสร็จจำนวน 13 คู่ ครอบคลุมพื้นที่ดังกล่าวข้างต้น จากนั้นการท่าเรือแห่งประเทศไทยก็จะดำเนินการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ หมุดหลักฐาน 13 คู่ ตามที่มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในรายงาน EHIA กำหนดให้มีการศึกษา การทับถมของตะกอน และการกัดเซาะชายฝั่งให้ครอบคลุมพื้นที่อ่าวบางละมุง นาเกลือและหาดพัทยา กิจการร่วมค้า ซีเอ็นเอ็นซี (ผรม.1) ได้ดำเนินการติดตั้งหมุดหลักฐานแล้วเสร็จจำนวน 13 คู่ ครอบคลุมพื้นที่ดังกล่าวข้างต้น จากนั้นการท่าเรือแห่งประเทศไทยก็จะดำเนินการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อคาดการณ์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาว หากพบว่าโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการกัดเซาะชายฝั่ง จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้บริการท่าเรือร่วมกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย ดำเนินการแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้น อย่างเหมาะสม เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง โดยนำผลการตรวจสอบที่ได้มาเปรียบเทียบผลการตรวจสอบในระยะก่อนก่อสร้าง ระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการในแต่ละปีอย่างต่อเนื่อง หากพบว่าในบริเวณใดมีการกัดเซาะของชายฝั่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยใช้วิธีที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไป […]

ผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้าง และผู้รับจ้างก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) ส่วนงานก่อสร้างงานทางทะเลลงพื้นที่ประจําเดือนกุมภาพันธ์

ผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้าง และผู้รับจ้างก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) ส่วนงานก่อสร้างงานทางทะเล ลงพื้นที่เข้าพบประธาน ชุมชน 5 แห่งในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ประกอบด้วย ชุมชนบ้านทุ่ง (คุณวิศิษฐ์ พุทธตรัส) ชุมชนบ้านชากยายจีน (คุณวีรพงศ์ ศรีเจริญวงศ์วาน) ชุมชนวัดพระประทานพร (คุณเฉลิมวุฒิ รพีศักดิ์) ชุมชนวัดมโนรม (คุณเกรียงศักดิ์ พุทธตรัส) และชุมชนบ้านห้วยเล็ก (คุณธีรวัฒน์ ขานสันเทียะ) มีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหารือและชี้แจงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของผู้รับจ้างก่อสร้าง ส่วนที่ 1 (กิจการร่วมค้า ซีเอ็นเอ็นซี) พร้อมรายงานความก้าวหน้ากิจกรรมการก่อสร้างและขอรับฟัง ความคิดเห็นต่อผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง และข้อเสนอแนะจากชุมชน โดยผู้นําชุมชนได้ให้ข้อคิดเห็นที่เป็น ประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการ เพื่อนําไปปรับปรุงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการก่อสร้าง ของโครงการต่อไป