Search
Close this search box.

ประชาสัมพันธ์ เรื่องงานถมพื้นที่เพื่อการก่อสร้างและการวางทุ่นขอบเขตการก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2565 ผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้าง และผู้รับจ้างก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) ส่วนงานก่อสร้าง งานทางทะเล ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ เรื่องงานถมพื้นที่เพื่อการก่อสร้างและการวางทุ่นขอบเขตการก่อสร้างแก่ประธาน กลุ่มประมง บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการฯ จํานวน 6 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มประมงอนุรักษ์ปากคลองบางละมุง กลุ่มประมงบ้านบางละมุง กลุ่มประมงบ้านแหลมฉบัง กลุ่มประมงบ้านโรงโป๊ะ หมู่ที่ 3 กลุ่มประมงเทศบาลตําบลบางละมุง และกลุ่มประมงบ้านนาเกลือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์รายละเอียดกิจกรรมการถมพื้นที่เพื่อการก่อสร้าง และการวางทุ่นขอบเขต การก่อสร้าง รวมถึงการดําเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยการชี้แจง ผู้รับจ้างก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลรวมถึงรับทราบประเด็นคําถามและข้อเสนอแนะ โดยผู้นํากลุ่มประมง ได้ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินโครงการ เพื่อนําไปปรับปรุงการปฏิบัติตามมาตรการให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการก่อสร้างของโครงการต่อไป

ผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้าง และผู้รับจ้างก่อสร้าง (ส่วนที่ 2 ส่วนงานก่อสร้างงานทางทะเลลงพื้นที่ประจําเดือนเมษายน 2565

ผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้าง และผู้รับจ้างก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) ส่วนงานก่อสร้างงานทางทะเล ลงพื้นที่เข้าพบ ประธานชุมชน บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการฯ จํานวน 3 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนบ้านบางละมุง (คุณสมาพร เขียนดี) ชุมชนบ้านนาใหม่ (คุณนันทชัย ชูสาลี) และชุมชนบ้านทุ่งกราด (คุณรุ่งทิวา ใจกุศล) มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของผู้รับจ้างก่อสร้าง ส่วนที่ 1 (กิจการร่วมค้า ซีเอ็นเอ็นซี) รวมทั้งรายงานความก้าวหน้ากิจกรรมการก่อสร้างและรับฟัง ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้าง โดยผู้นําชุมชนได้ให้ข้อคิดเห็น ที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินโครงการ เพื่อนําไปปรับปรุงการปฏิบัติตามมาตรการ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการก่อสร้างของโครงการต่อไป

ท่าเรือแหลมฉบังจัดประชุมคณะทํางานพิจารณาข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3

เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ได้มีการจัดประชุมคณะทํางาน พิจารณาข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือ แหลมฉบัง ร่วมกับการประชุมผ่านระบบ Zoom cloud meeting, โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดชลบุรี อย่างเคร่งครัด โดยวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผู้รับจ้างก่อสร้าง ส่วนที่ 1 (งานก่อสร้างงานทางทะเล) โดยที่ประชุมได้มีการหารือพื้นที่ครอบครองเพื่อใช้เป็นจุดจอดเรือชั่วคราวแห่งใหม่ ของชุมชนกลุ่มชาวประมงฯ การลงพื้นที่บริเวณปากคลองบางละมุง กรณีก่อสร้างรั้วปิดมิดชิดล้อมรอบบริเวณพื้นที่ ก่อสร้างที่อยู่ใกล้ชุมชน หรือพื้นที่กองวัสดุก่อสร้าง เช่น หิน ทราย พร้อมรับฟังความคิดเห็นต่อผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น จากการก่อสร้าง ทั้งนี้ผู้นําชุมชนและกลุ่มประมงฯได้ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินโครงการ เพื่อนําไปปรับปรุงปฏิบัติตามมาตรการให้เหมาะสมสอดคล้องกับการก่อสร้างของโครงการต่อไป

โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ประชุมชี้แจงก่อนกิจกรรมการขุดลอกและถมทะเล

PR ประชุมชี้แจ้งก่อนขุดลอก (BC)-01

เมื่อวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 ผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้าง (ส่วนที่ 1-4) ผู้รับจ้างก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) ส่วนงานก่อสร้างงานทางทะเล ผู้รับจ้างติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างก่อสร้าง (ส่วนที่ 1-4) ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ชี้แจงรายละเอียดก่อนเริ่มงานขุดลอกและถมทะเล เพื่อชี้แจงวิธีการตรวจวัดค่าตะกอน และการเฝ้าระวังค่าระดับตะกอนที่เกิดจากการขุดลอกและถมทะเลจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ ณ ที่ทําการชุมชนบ้านบางละมุง โดยผู้รับจ้างติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้ชี้แจงรายละเอียดให้กับทางคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมภาคประชาชน และกลุ่มประมงต้นแบบบ้านบางละมุง ได้รับทราบข้อมูลพร้อมทั้ง ตอบข้อซักถาม แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินโครงการ และนําข้อคิดเห็นมาปรับใช้ใน การดําเนินการก่อสร้างของโครงการต่อไป

เรือแหลมบัง จัดโครงการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนรอบท่าเรือ

ทรฉ. จัดโครงการพัฒนาอาชีพให้ชุมชนฯ (BC)

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจําผู้อํานวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง โดยมี เรือเอก ปรัชญา เอกโพธิ์ ผู้ช่วยผู้อํานวยการกองบริการ พนักงานท่าเรือแหลมฉบัง และผู้แทนชุมชนรอบท่าเรือ แหลมฉบัง เข้าร่วม ณ ห้องแตรทอง 3 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง นางสิริมาฯ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการแพร่ ระบาดอย่างรวดเร็วนั้น ท่าเรือแหลมฉบัง เล็งเห็นถึงความสําคัญของการป้องกันการแพร่ระบาดดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ พัฒนาอาชีพการผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 75% ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพัฒนาอาชีพ รวมถึงเป็นการ สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว อีกทั้งยังสามารถนําความรู้ไปถ่ายทอดต่อให้กับคนในชุมชนนําไปใช้ ในช่วง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อีกด้วย โครงการฝึกอาชีพ ดังกล่าว เป็นหนึ่งในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นไปตาม มาตรการ EHIA ของโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3

การประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ครั้งที่ 2/2565

ประชุมชุดคุณสนธิ ครั้งที่ 2 2565 (BC)

เมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 คณะกรรมการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 มีการประชุม ครั้งที่ 2/2555 ณ ห้องแตรทอง 1 อาคารศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมกับการประชุม ผ่านระบบ Zoom cloud meeting โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดชลบุรี อย่างเคร่งครัด โดยมีนายสนธิ คชวัฒน์ เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการฯ ผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้าง (ส่วนที่ 1-4) ผู้รับจ้างติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างการก่อสร้าง (ส่วนที่ 1-4) ที่ปรึกษาติดตามตรวจสอบ งานสัณฐานวิทยา และผู้รับจ้างก่อสร้างส่วนที่ 1 (ส่วนงานก่อสร้างงานทางทะเล) โดยมีสาระสําคัญ ประกอบด้วย ผลการดําเนินงานสํารวจโครงการศึกษาตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง ความคืบหน้ากิจกรรมการก่อสร้าง การสื่อสาร เพื่อการควบคุมความเข้มข้นปริมาณตะกอนสําหรับกิจกรรมการขุดลอกและถมทะเล การประชาสัมพันธ์และการรับเรื่อง ร้องเรียนของโครงการฯ การปฏิบัติตามมาตรการ EHIA รวมถึงการจ้างงานคนในพื้นที่ อีกด้วย

ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ และคู่สัญญาในโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ร่วมมอบเงินสนับสนุนฯ

เมื่อวันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 มอบเงินสนับสนุนในการจัดงาน วันรวมน้ำใจ กิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา เพื่อสนับสนุนงานประเพณีประจำปีของจังหวัดชลบุรี ณ ศาลาประชาคมศรีราชา (หลังเล็ก) โดยนางพรทิพา ทวีนุช ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนจำนวนเงิน 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้กับ นายดงพล รุจิธรรมธัช นายอำเภอศรีราชา โดยมี คุณพริมา คีรีมาศ และคุณศิริพรรณ หุตะโชค ที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง ร่วมมอบเงินสนับสนุน จำนวน 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) อีกด้วย

ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมก่อสร้าง การติดตั้งม่านกันตะกอน ท่อสูบทราย

เมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม 2565 ผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้าง และผู้รับจ้างก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) ส่วนงานก่อสร้างงานทางทะเล ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ เรื่องการติดตั้งม่านกันตะกอน ท่อสูบทรายที่จะใช้ในกิจกรรมการขุดลอก แก่ประธานกลุ่มประมงจำนวน 6 กลุ่มโดยรอบบริเวณพื้นที่โครงการ ประกอบด้วย กลุ่มประมงบ้านแหลมฉบัง กลุ่มประมงอนุรักษ์ปากคลองบางละมุง กลุ่มประมงบ้านบางละมุง กลุ่มประมงเทศบาลตำบลบางละมุง กลุ่มประมงบ้านโรงโป๊ะ หมู่ 3 และกลุ่มประมงบ้านนาเกลือ ให้รับทราบ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและข้อห่วงกังวล ทั้งนี้ผู้รับจ้างก่อสร้างส่วนที่ 1 ส่วนงานก่อสร้างงานทางทะเล ได้ชี้แจงขั้นตอนกิจกรรมการก่อสร้างซึ่งสอดคล้องกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (EHIA) โดยกลุุ่มประมงทั้งหมดรับทราบข้อมูลพร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการ และนำข้อคิดเห็นมาปรับใช้ในการดำเนินการก่อสร้างของโครงการต่อไป

ผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้าง และผู้รับจ้างก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) ส่วนงานก่อสร้างงานทางทะเลลงพื้นที่ประจําเดือนกุมภาพันธ์

ผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้าง และผู้รับจ้างก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) ส่วนงานก่อสร้างงานทางทะเล ลงพื้นที่เข้าพบประธาน ชุมชน 5 แห่งในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ประกอบด้วย ชุมชนบ้านทุ่ง (คุณวิศิษฐ์ พุทธตรัส) ชุมชนบ้านชากยายจีน (คุณวีรพงศ์ ศรีเจริญวงศ์วาน) ชุมชนวัดพระประทานพร (คุณเฉลิมวุฒิ รพีศักดิ์) ชุมชนวัดมโนรม (คุณเกรียงศักดิ์ พุทธตรัส) และชุมชนบ้านห้วยเล็ก (คุณธีรวัฒน์ ขานสันเทียะ) มีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหารือและชี้แจงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของผู้รับจ้างก่อสร้าง ส่วนที่ 1 (กิจการร่วมค้า ซีเอ็นเอ็นซี) พร้อมรายงานความก้าวหน้ากิจกรรมการก่อสร้างและขอรับฟัง ความคิดเห็นต่อผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง และข้อเสนอแนะจากชุมชน โดยผู้นําชุมชนได้ให้ข้อคิดเห็นที่เป็น ประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการ เพื่อนําไปปรับปรุงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการก่อสร้าง ของโครงการต่อไป

ท่าเรือแหลมฉบังยืนยันผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ต้องได้รับการเยียวยา

เมื่อวันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 คณะทำงานพิจารณาข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 มีการประชุม พิจารณาความคืบหน้าในการจ่ายเงินชดเชยให้ผู้เพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมกับการประชุมผ่านระบบ Zoom cloud meeting โดยมี นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง เป็นประธาน พร้อมด้วย นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อํานวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง นางพรทิพา ทวีนุช ผู้อํานวยการกองบริหารงานทั่วไป นายชนะพล พวงพฤกษ์ หัวหน้าแผนกบริหารสัญญาและจัดการทรัพย์สิน นายไกรวัฒน์ พิทักษ์กรณ์ หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาธุรกิจ น.ส.จุฬาลักษณ์ อ่อนศิระ นักวิชาการ 8 แผนกวิจัยและพัฒนาธุรกิจ และผู้แทนกลุ่มประมงในพื้นที่บางละมุงและแหลมฉบัง เข้าร่วมประชุม สําหรับกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ในพื้นที่มี 2 กลุ่ม ในครั้งนี้มีการชี้แจงเรื่องผังพื้นที่การเพาะเลี้ยงหอย ที่ได้พิจารณาปรับแก้ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว แต่มีผู้เพาะเลี้ยงหอยบางรายยังเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่แล้วเสร็จ ต้องพูดคุยหารือเกี่ยวกับกรอบเวลาเก็บเกี่ยวอย่างชัดเจน เพื่อให้การก่อสร้างโครงการท่าเรือ แหลมฉบัง ระยะที่ […]