Search
Close this search box.

ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการก่อสร้าง งานเขื่อนกันคลื่นหมายเลข 1-4

เมื่อวันที่ 9-12 มิถุนายน 2566 ผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้าง (ส่วนที่ 1-4) และผู้รับจ้างก่อสร้างส่วนที่ 1 (ส่วนงานก่อสร้างงานทางทะเล) ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การก่อสร้าง งานเขื่อนกันคลื่นหมายเลข 1-4 แก่กลุ่มประมง โดยรอบพื้นที่โครงการฯ จำนวน 6 กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มประมงบ้านบางละมุง กลุ่มประมงอนุรักษ์ปากคลอง บางละมุง กลุ่มประมงเทศบาลตำบลบางละมุง กลุ่มประมงบ้านแหลมฉบัง กลุ่มประมงบ้านโรงโป๊ะ หมู่ที่ 3 และกลุ่มประมงบ้านนาเกลือ ทั้งนี้ผู้รับจ้างก่อสร้างส่วนที่ 1 (ส่วนงานก่อสร้างงานทางทะเล) ได้ชี้แจงขั้นตอนกิจกรรมการก่อสร้าง เขื่อนกันคลื่น วัสดุและเครื่องจักรที่นำมาใช้ รวมถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EHIA) ที่ต้อง ปฎิบัติ โดยกลุ่มประมงทั้งหมดรับทราบข้อมูลและได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ต่อการติดตั้งดูแล บำรุงรักษา ม่านกันตะกอน และการติดตั้งไฟสัญญาณตามแนวการก่อสร้างในทะเล ทั้งนี้ข้อคิดเห็นที่ได้รับเป็นประโยชน์ ต่อการดำเนินงานของโครงการฯ โดยจะนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการก่อสร้างของโครงการฯ ต่อไป

ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม EHIA เดือนมิถุนายน 2566

เมื่อวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 ผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้าง (ส่วนที่ 1-4) และผู้รับจ้างก่อสร้างส่วนที่ 1 (ส่วนงานก่อสร้างงานทางทะเล) ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม เดือนมิถุนายน 2566 โดยผู้รับจ้างก่อสร้างส่วนที่ 1 (ส่วนงานก่อสร้างงานทางทะเล) ชี้แจงความคืบหน้าผลการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการและบริเวณโดยรอบโครงการฯ ทั้งนี้ผู้รับจ้าง ควบคุมงานก่อสร้างได้ให้ข้อคิดเห็นในประเด็นการติดตั้งและซ่อมแซมม่านกันตะกอนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อลด ผลกระทบต่อประชาชน และชาวประมง รวมถึงยังกำชับในประเด็นการซ่อมแซมรั้วโครงการฯที่ชำรุด ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และการจัดการขยะในโครงการฯ โดยกำจัดให้ถูกต้องตามมาตรการที่เกี่ยวข้อง

การประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ครั้งที่ 3/2566

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าเรือ แหลมฉบัง ระยะที่ 3 มีการประชุม ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมกับการประชุม ผ่านระบบ Microsoft team โดยมี นายสนธิ คชวัฒน์ เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการฯ ผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้าง (ส่วนที่ 1-4) ผู้ติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อมระหว่างการก่อสร้าง (ส่วนที่ 1-4) และผู้รับจ้างก่อสร้างส่วนที่ 1 (ส่วนงานก่อสร้างงานทางทะเล) วาระสำคัญ ประกอบด้วย เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 20 ม่ีนาคม 2566 การปรับปรุงคลองบางละมุง ความคืบหน้าการขออนุญาตการเปลี่ยนแปลงวิธีถมทะเลต่อหน่วยงานอนุญาต การติดตั้งม่านกันตะกอน รายงานผลการดำเนิน การตามมาตรการ EHIA ระยะก่อสร้าง รวมถึงการดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการฯ การรับเรื่องร้องเรียน และความคืบหน้า […]

ผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้าง และผู้รับจ้างก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) ส่วนงานก่อสร้างงานทางทะเล ลงพื้นที่ประจําเดือนเมษายน 2566

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 ผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้าง และผู้รับจ้างก่อสร้าง ส่วนที่ 1 (ผู้รับเหมา) ส่วนงานก่อสร้าง งานทางทะเล ลงพื้นที่เข้าพบผู้นําชุมชน โดยรอบพื้นที่โครงการฯ จํานวน 5 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนวัดพระประทานพร (คุณเฉลิมวุฒิ รพีศักดิ์ ประธานชุมชน) ชุมชนบ้านห้วยเล็ก (คุณธีรวัฒน์ ขานสันเทียะ ประธานชุมชน) ชุมชนบ้านไร่หนึ่ง (คุณวิทยา จอมคําสิงค์ รักษาการประธานชุมชน) ชุมชนบ้านหนองขาม (คุณนันทณัฏฐ์ หอมศิลป์ รองประธานชุมชน) และชุมชนบ้านเขาน้ําซับ (คุณสมภพ บุญชอบ รองประธานชุมชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของผู้รับจ้าง รวมทั้งรายงานความก้าวหน้ากิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ ก่อสร้าง ส่วนที่ 1 (ผู้รับเหมา) ส่วนงานก่อสร้างงานทางทะเล รวมทั้งรายง และรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการดําเนินงานตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการก่อสร้าง โดยผู้นําชุมชน ได้กําชับให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EHIA) อย่างเคร่งครัด ในประเด็นการขนส่งวัสดุก่อสร้างฯ ของโครงการฯ และได้ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ […]

ผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้าง และผู้รับจ้างก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) ส่วนงานก่อสร้างงานทางทะเล ลงพื้นที่ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

เมื่อวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2566 ผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้าง และผู้รับจ้างก่อสร้าง ส่วนที่ 1 (ผู้รับเหมา) ส่วนงานก่อสร้างงานทางทะเล ลงพื้นที่เข้าพบผู้นำชุมชน โดยรอบพื้นที่โครงการฯ จำนวน 2 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนวัดมโนรม (คุณเกรียงศักดิ์ พุทธตรัส ประธานชุมชน) และชุมชนบ้านชากกระปอก (คุณมานพ อิ่มเอิบ ประธานชุมชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของผู้รับจ้าง ก่อสร้าง ส่วนที่ 1 (ผู้รับเหมา) ส่วนงานก่อสร้างงานทางทะเล รวมทั้งรายงานความก้าวหน้ากิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ และรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการก่อสร้าง โดยผู้นำชุมชน ได้กำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EHIA) อย่างเคร่งครัด ในประเด็นการขนส่งวัสดุก่อสร้างฯ ของโครงการฯให้เป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด เพื่อลดการชำรุดเสียหายของถนน และมีข้อห่วงกังวลต่อความล่าช้าการก่อสร้าง ของโครงการฯ ซึ่งจะส่งผลกระทบในด้านสิ่งแวดล้อม หากกิจกรรมการก่อสร้างนานขึ้น ส่งผลให้กลุ่มประมงต่อจับสัตว์น้ำ ได้น้อยลง โดยโครงการรับข้อคิดเห็นเพื่อนำไปปฏิบัติตามมาตรการฯ การก่อสร้างของโครงการฯต่อไป

ผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้าง และผู้รับจ้างก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) ส่วนงานก่อสร้างงานทางทะเล ลงพื้นที่ประจำเดือนเมษายน 2566

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 ผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้าง และผู้รับจ้างก่อสร้าง ส่วนที่ 1 (ผู้รับเหมา) ส่วนงานก่อสร้าง งานทางทะเล ลงพื้นที่เข้าพบผู้นำชุมชน โดยรอบพื้นที่โครงการฯ จำนวน 5 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนวัดพระประทานพร (คุณเฉลิมวุฒิ รพีศักดิ์ ประธานชุมชน) ชุมชนบ้านห้วยเล็ก (คุณธีรวัฒน์ ขานสันเทียะ ประธานชุมชน) ชุมชนบ้านไร่หนึ่ง (คุณวิทยา จอมคำสิงค์ รักษาการประธานชุมชน) ชุมชนบ้านหนองขาม (คุณนันทณัฏฐ์ หอมศิลป์ รองประธานชุมชน) และชุมชนบ้านเขาน้ำซับ (คุณสมภพ บุญชอบ รองประธานชุมชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของผู้รับจ้าง ก่อสร้าง ส่วนที่ 1 (ผู้รับเหมา) ส่วนงานก่อสร้างงานทางทะเล รวมทั้งรายงานความก้าวหน้ากิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ และรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการก่อสร้าง โดยผู้นำชุมชน ได้กำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EHIA) อย่างเคร่งครัด ในประเด็นการขนส่งวัสดุก่อสร้างฯ ของโครงการฯ และได้ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ต่อการดำเนินโครงการเพื่อนำไปปรับปรุงการปฏิบัติตามมาตรการฯ […]

ผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้าง และผู้รับจ้างก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) ส่วนงานก่อสร้างงานทางทะเลลงพื้นที่ประจำเดือนมีนาคม 2566

เมื่อวันที่ 16-17 มีนาคม 2566 ผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้าง และผู้รับจ้างก่อสร้าง ส่วนที่ 1 (ผู้รับเหมา) ส่วนงานก่อสร้าง งานทางทะเล ลงพื้นที่เข้าพบผู้นำชุมชน ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง โดยรอบพื้นที่โครงการฯ จำนวน 5 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนตลาดอ่าวอุดม (คุณเสถียร เอกจรัสภิวัฒน์ ประธานชุมชน) ชุมชนบ้านอ่าวอุดม (คุณสุนันท์ เสียงดัง ประธานชุมชน) ชุมชนบ้านแหลมฉบัง (คุณชาญ ชังคะรัตน์ รองประธานชุมชน) ชุมชนบ้านชากยายจีน (คุณวีรพงศ์ ศรีเจริญวงศ์วาน รองประธานชุมชน) และชุมชนบ้านทุ่ง (คุณสมบูรณ์ เผือกสะอาด เลขาประธานชุมชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของผู้รับจ้าง ก่อสร้าง ส่วนที่ 1 (ผู้รับเหมา) รวมทั้งรายงานความก้าวหน้ากิจกรรมการก่อสร้างของโครงการและรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการก่อสร้าง โดยผู้นำชุมชนได้ให้ข้อคิดเห็นที่เป็น ประโยชน์ ต่อการดำเนินโครงการเพื่อนำไปปรับปรุงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการก่อสร้างของ โครงการฯต่อไป

ท่าเรือแหลมฉบังมอบทุนการศึกษาอย่างยั่งยืน สำหรับเยาวชนในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง ประจำการศึกษา 2565

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชนในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการการท่าเรือแหลมฉบัง คณะผู้บริหารท่าเรือ แหลมฉบัง พร้อมด้วย ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ ประธานชุมชนในพื้นที่รอบท่าเรือแหลมฉบัง ผู้รับจ้างควบคุมงาน ก่อสร้าง และผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 เข้าร่วมพิธี ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการ ท่าเรือแหลมฉบัง ทั้งนี้ท่าเรือแหลมฉบังได้มอบเงินสนับสนุนโครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชนในชุมชนรอบท่าเรือ แหลมฉบังอย่างต่อเนื่องทุกปี สำหรับปีการศึกษา 2565 ท่าเรือแหลมฉบัง ได้มอบทุนการศึกษาให้เยาวชน จำนวน 25 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 502,100.- บาท (ห้าแสนสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) จากงบประมาณด้านความรับผิดชอบ ต่อสังคมของท่าเรือแหลมฉบัง

การประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ครั้งที่ 2/2566

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 คณะกรรมการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 มีการประชุม ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมกับการประชุมผ่านระบบ Microsoft team โดยมี นายสนธิ คชวัฒน์ เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการฯ ผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้าง (ส่วนที่ 1-4) ผู้รับจ้างติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างการก่อสร้าง (ส่วนที่ 1-4) และผู้รับจ้างก่อสร้างส่วนที่ 1 (ส่วนงานก่อสร้างงาน ทางทะเล) วาระสำคัญ ประกอบด้วย เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 ความคืบหน้าการขออนุญาตการเปลี่ยนแปลงวิธีถมทะเลต่อหน่วยงานอนุญาต การตรวจวัดปริมาณตะกอนแขวนลอย บริเวณบ่อตะกอนชั่วคราวฯ การปรับปรุงคลองบางละมุง รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ EHIA ระยะก่อสร้าง รวมถึงการดำเนินการในการประชาสัมพันธ์โครงการฯ และการรับเรื่องร้องเรียน และความคืบหน้าคณะทำงานพิจารณา ข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบ […]

สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่ จัดสัมมนาแก้ไขปัญหาให้ประชาชน

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 พลเอกวรพงษ์ สง่าเนตร วุฒิสภาและรองประธานกรรมการ โครงการสมาชิก วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออก พร้อมด้วย สมาชิกวุฒิสภา จัดสัมมนาเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาผลกระทบของ ประชาชนจากโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยมี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการ จังหวัดชลบุรี เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง คณะผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง หัวหน้าส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้าง โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมสัมมนา ณ ศาลาประชาคมอ่าวอุดม ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในการสัมมนาได้แบ่งกลุ่มประเด็นการหารือ เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จำนวน 3 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 การพัฒนา EEC อย่างยั่งยืนและ แผนการพัฒนา ลดผลกระทบระยะสั้น – […]