ที่ตั้งบ้านพักคนงาน

รายละเอียดโครงการ
ข้อมูลที่ระบุตาม EHIA
1. ลักษณะตามกายภาพ
ตำแหน่งที่ตั้งบ้านพักคนงานก่อสร้างและสำนักงานก่อสร้าง
ภายในโครงการ
2. น้ำใช้
– ถังน้ำใช้มีปริมาณเก็บกักรวม
800 ลบ.ม.
3. รางระบายน้ำ
– ปริมาตรบ่อหน่วงน้ำฝน
867 ลบ.ม.
4. ถังรองรับขยะมูลฝอย
– ถังขยะมูลฝอยรีไซเคิล (สีเหลือง) ขนาด 240 ลิตร
– ถังขยะมูลฝอยทั่วไป (สีฟ้า) ขนาด 100 ลิตร
– ถังขยะเศษอาหาร (สีเขียว) ขนาด 240 ลิตร
– ถังขยะอันตราย (สีส้ม) ขนาด 100 ลิตร
13 ใบ
14 ใบ
14 ใบ
2 ใบ
5. ถังดับเพลิง
6. ระบบบำบัดน้ำเสีย
40 ถัง
– ถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ ขนาดรวม
– บ่อดักไขมัน ขนาดรวม
– บ่อพักน้ำทิ้ง ขนาดรวม
– บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ
250 ลบ.ม.
12 ลบ.ม.
220 ลบ.ม.
1 บ่อ