รายละเอียดโครงการ

แผนการก่อสร้างโครงการ

  • ส่วนที่ 1 งานก่อสร้างทางทะเล
  • ส่วนที่ 2 งานก่อสร้างอาคาร ท่าเรือ ระบบถนน และระบบสาธารณูปโภค
  • ส่วนที่ 3 งานก่อสร้างระบบรถไฟ
  • ส่วนที่ 4 งานจัดหา ประกอบ และติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์สำหรับขนย้ายสินค้า พร้อมออกแบบและติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบริหารท่าเรือและระบบโครงสร้างพื้นฐานกลาง

ส่วนที่ 1 งานก่อสร้างงานทางทะเล