Search
Close this search box.

เป้าหมายโครงการ

การท่าเรือแห่งประเทศไทย มีเป้าหมายให้ท่าเรือแหลมฉบังทั้ง 3 ระยะมีความสามารถในการรองรับ ตู้สินค้าไม่น้อยกว่า 18,000,000 (สิบแปดล้าน) ทีอียูต่อปี โดยให้มีการขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 30 (สามสิบ) ของตู้สินค้าผ่านท่าเรือทั้งหมด และให้เป็นท่าเรือที่ทันสมัยในการบริหารจัดการสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถรองรับระบบการขนถ่ายสินค้าระบบอัตโนมัติ (Automation) เพื่อใช้เป็นกลยุทธ์ประการหนึ่งในการแข่งขันกับท่าเรือคู่แข่ง และเป็นที่ดึงดูดความสนใจของสายเดินเรือชั้นนำให้เลือกใช้ท่าเรือแหลมฉบังเป็นจุดจอดเรือหลักในอนาคต ตลอดจนผสมผสานให้เป็นท่าเรือที่ให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อม รวม ถึงทางด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนบริเวณใกล้เคียงให้อยู่ในระดับมาตรฐานเป็นสำคัญ