EXPLORE THE PROJECT

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เริ่มงานก่อสร้างโครงการฯ

เมื่อวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 นางสิริมา กีรตยาคม (นักบริหาร 14 ประจำ ผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย) ว่าที่ร้อยตรีอลงกรณ์ จิรัฎฐิติกาล (นักบริหาร 13 ประจำ ผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย) นางพรทิพา ทวีนุช (ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป ท่าเรือแหลมฉบัง) ผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้าง และผู้รับจ้างก่อสร้าง (ส่วนที่1) งานก่อสร้างทางทะเล ลงพื้นที่ชุมชนโดยรอบโครงการฯ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 ให้ทราบโดยทั่วกัน โครงการท่าเรือแหลมฉบัง สู้โควิด 19 ไปด้วยกันโดยประชาสัมพันธ์เริ่มงานก่อสร้างโครงการฯ ที่ตั้งบ้านพักคนงาน, สำนักงานสนาม, จุดติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ และการสำรวจพื้นที่ ทั้งนี้ภายหลังการประชาสัมพันธ์ ท่าเรือแหลมฉบัง และผู้รับจ้างก่อสร้าง ได้มอบข้าวสารและน้ำดื่มแก่ประชาชนโดยรอบโครงการก่อสร้าง ท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 จำนวน 100 ชุด