Search
Close this search box.

 EXPLORE THE PROJECT

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ ตามมาตรการ EHIA

เมื่อวันที่ 22, 27 เมษายน และ 3 พฤษภาคม 2567 ผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้าง (ส่วนที่1-4) และผู้รับจ้างก่อสร้าง (ส่วนที่1) ส่วนงานก่อสร้างงานทางทะเล (CNNC) ลงพื้นที่เข้าพบผู้นําชุมชนโดยรอบ พื้นที่โครงการฯ ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังจํานวน 5 ชุมชน ประกอบด้วย นางสาวณธิยาภรณ์ โค้งนอก (ประธานและกรรมการชุมชนบ้านเศรษฐีในฝัน) นางวรรณ ญาณวรุตม์สกุล (รองประธานและกรรมการชุมชนบ้านหนองคล้าเก่า) นายมานะ อิ่มเอิบ (ประธานชุมชนบ้านชากกระปอก) นายอภิรักษ์ โพธิ์ภักดิ์ (ประธานและกรรมการชุมชนบ้านหนองคล้าใหม่) และนายน้อย นารี (ประธานชุมและคณะกรรมการชุมชนบ้านจุกกระเฌอ)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผู้รับจ้างก่อสร้างฯ รวมทั้งรายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการ และรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการดําเนินงานตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม จากกิจกรรมการก่อสร้าง ทั้งนี้ชุมชนได้รับทราบความก้าวหน้าการก่อสร้าง และการปฏิบัติตามมาตรการฯ ด้านสิ่งแวดล้อมและให้ความสนใจเกี่ยวกับ งานก่อสร้างและถมทะเล การรับสมัครงานในโครงการฯซักถามเกี่ยวกับ ระยะเวลาแล้วเสร็จ ทั้งนี้ชุมชนได้กําชับให้ผู้รับจ้างก่อสร้างฯปฏิบัติตามมาตรการ EHIA อย่างเคร่งครัด