Search
Close this search box.

 EXPLORE THE PROJECT

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์กับกลุ่มประมงโดยรอบพื้นที่โครงการฯ ตามมาตรการ EHIA

เมื่อวันที่ 26 – 30 มีนาคม 2567 ผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้าง (ส่วนที่1-4) และผู้รับจ้างก่อสร้าง (ส่วนที่1) ส่วนงานก่อสร้างงานทางทะเล (CNNC) ลงพื้นที่เข้าพบกลุ่มประมงโดยรอบพื้นที่โครงการฯ จํานวน 6 กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มประมงบ้านบางละมุง กลุ่มประมงอนุรักษ์ปากคลองบางละมุง กลุ่มประมง เทศบาลตําบลบางละมุง กลุ่มประมงบ้านแหลมฉบัง กลุ่มประมงบ้านโรงโป๊ะ หมู่ 3 และกลุ่มประมงบ้านนาเกลือ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม EHIA ของผู้รับจ้างก่อสร้างฯ รวมทั้งรายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการ งานขุดลอกและถมทะเล งานปรับปรุงคุณภาพดินพื้นที่ E ใช้นํ้าหนักกดทับร่วมกับการระบายนํ้าแนวดิ่ง (PVD) งานก่อสร้างคันหินล้อมพื้นที่ถมทะเลและแผนงานปรับปรุงคลองบางละมุง กลุ่มประมงได้รับทราบข้อมูลของโครงการและให้ความสนใจเรื่องการรับสมัครงาน ของโครงการและมีข้อคิดเห็นให้ก่อสร้างโครงการให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ รวมถึงเสนอให้เพิ่มปริมาณและชนิดพันธ์ุในการปล่อยพันธุ์สัตว์นํ้าครั้งต่อไป ทั้งนี้ได้มีข้อห่วงกังวลด้านความปลอดภัยในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง ปริมาณตะกอนที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้างคันหินล้อมพื้นที่ถมทะเล โดยกลุ่มประมงได้ให้ข้อเสนอแนะต่อการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นรวมถึงกําชับผู้รับจ้างฯ ปฏิบัติตามมาตรการ EHIA อย่างเคร่งครัด