EXPLORE THE PROJECT

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

มูลนิธิชุมชน-ท่าเรือร่วมใจ รับมอบเงินสมทบ “กองทุนเยียวยาความเสียหายจากการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง”

             เมื่อวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ รองผู้อํานวยการท่าเรือแหลมฉบัง ในฐานะประธาน มูลนิธิชุมชน-ท่าเรือร่วมใจ พร้อมด้วย นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจําผู้อํานวยการการท่าเรือ แห่งประเทศไทย นางนวรจ ใจดี ผู้อํานวยการกองการเงิน และนางพรทิพา ทวีนุช ผู้อํานวยการกองบริหารงานทั่วไป รับมอบเงินสมทบ “กองทุนเยียวยาความเสียหายจากการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง” จํานวน 53,300,000.- บาท

             เป็นการรับมอบเงินสมทบโดย กิจการร่วมค้า ซี เอ็น เอ็น ซี ผู้รับเหมาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 งานส่วนที่ 1 โดยมี นาย ซุน เยี่ยนเม่า ผู้อํานวยการโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 งานส่วนที่ 1 งานก่อสร้างทางทะเล และ นางสาวลัลลิฬา จิตร์สม ผู้จัดการโครงการร่วม กิจการร่วมค้าซีเอ็นเอ็นซี เป็นผู้แทน

เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ (รองผู้อํานวยการท่าเรือแหลมฉบัง) กล่าว การจัดตั้งกองทุน มีวัตถุประสงค์เพื่อเยียวยา ความเสียหายจากการก่อสร้างโครงการท่าเรือแหลมฉบัง ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ตามมาตราการ EHIA จะสามารถบริหารจัดการ และดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยมูลนิธิชุมชน-ท่าเรือร่วมใจ ได้ทันที