EXPLORE THE PROJECT

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้าง (ส่วนที่ 1-4) และผู้รับจ้างก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) ส่วนงานก่อสร้างงานทางทะเลลงพื้นที่ประจำเดือน ธันวาคม 2566

เมื่อวันที่ 21-22 ธันวาคม 2566 ผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้าง (ส่วนที่1-4) และผู้รับจ้างก่อสร้าง (ส่วนที่1) ส่วนงานก่อสร้างงานทางทะเล (CNNC) ลงพื้นที่เข้าพบชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการฯ จำนวน 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านนาใหม่ (นายนันทชัย ชูสาลี ประธานชุมชน) ชุมชนบ้านนาเก่า (นายณฐกร จันทร์ทรัพย์ ประธานชุมชน) ชุมชนบ้านทุ่งกราด (นางรุ่งทิวา ใจกุศล ประธานชุมชน) ชุมชนบ้านบางละมุง (นายชาติชาย สัญญจิตต์ ประธานชุมชน) ชุมชนบ้านโรงโป๊ะ (นายณัฐวุฒิ ประเสริฐโส ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของผู้รับจ้างก่อสร้างฯ รวมทั้งรายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการก่อสร้าง ทั้งนี้ชุมชนได้ให้ความสนใจสอบถามความคืบหน้าโครงการฯ มีข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยรวมของทะเล และขอให้ผู้รับจ้างก่อสร้างฯ ปฏิบัติตามมาตรการ EHIA อย่างเคร่งครัด