EXPLORE THE PROJECT

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้าง และผู้รับจ้างก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) ส่วนงานก่อสร้างงานทางทะเล ลงพื้นที่ประจำเดือนสิงหาคม 2566

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้าง (ส่วนที่ 1-4) และผู้รับจ้างก่อสร้าง ส่วนที่ 1 (ผู้รับเหมา) ส่วนงานก่อสร้างงานทางทะเล ลงพื้นที่เข้าพบผู้นำชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการฯ จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ นายมณเฑียร บุญกระจ่าง (กำนันตำบลตะเคียนเตี้ย) นายมานะ รุ่งแจ้ง (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านสังกะเปี๋ยว) และนายวิสูตร ชูทรัพย์ (ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 3 บ้านหนองพลับ)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของผู้รับจ้างก่อสร้าง ส่วนที่ 1 (ผู้รับเหมา) รวมทั้งรายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการ และรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานตามมาตรการ ด้านสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการก่อสร้าง โดยผู้นำชุมชนได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานก่อสร้าง