Search
Close this search box.

 EXPLORE THE PROJECT

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้าง และผู้รับจ้างก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) ส่วนงานก่อสร้างงานทางทะเล ลงพื้นที่ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้รับจ้างก่อสร้างส่วนที่ 1 (ผู้รับเหมา) ส่วนงานก่อสร้างงานทางทะเล ลงพื้นที่เข้าพบชุมชนที่ตั้งอยู่โดยรอบโครงการฯ จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านหนองมะนาว (นายวัชรินทร์ เกื้อกูลธรรมกุล ประธานชุมชน) ชุมชนบ้านจุกกะเฌอ (นายทวี สังข์ทอง ประธานชุมชน) และชุมชนบ้านหนองพังพวย
(นายสมชาย โมรานอก รองประธานชุมชน)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ ชี้แจงเกี่ยวกับการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผู้รับจ้าง ส่วนที่ 1 (ผู้รับเหมา) รวมทั้งรายงานความก้าวหน้า
การก่อสร้างโครงการ และรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการก่อสร้าง โดยผู้นำชุมชนได้กำชับให้ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EHIA) อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการตรวจสอบและบำรุงรักษาม่านกันตะกอน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของตะกอนจากกิจกรรมการก่อสร้างและได้ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการฯ เพื่อนำไปปรับปรุงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการก่อสร้างโครงการฯ ต่อไป