EXPLORE THE PROJECT

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้าง และผู้รับจ้างก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) ส่วนงานก่อสร้างงานทางทะเล ลงพื้นที่ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

เมื่อวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2566 ผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้าง และผู้รับจ้างก่อสร้าง ส่วนที่ 1 (ผู้รับเหมา) ส่วนงานก่อสร้างงานทางทะเล ลงพื้นที่เข้าพบผู้นำชุมชน โดยรอบพื้นที่โครงการฯ จำนวน 2 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนวัดมโนรม (คุณเกรียงศักดิ์ พุทธตรัส ประธานชุมชน) และชุมชนบ้านชากกระปอก (คุณมานพ อิ่มเอิบ ประธานชุมชน)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของผู้รับจ้าง ก่อสร้าง ส่วนที่ 1 (ผู้รับเหมา) ส่วนงานก่อสร้างงานทางทะเล รวมทั้งรายงานความก้าวหน้ากิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ และรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการก่อสร้าง โดยผู้นำชุมชน ได้กำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EHIA) อย่างเคร่งครัด ในประเด็นการขนส่งวัสดุก่อสร้างฯ ของโครงการฯให้เป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด เพื่อลดการชำรุดเสียหายของถนน และมีข้อห่วงกังวลต่อความล่าช้าการก่อสร้าง ของโครงการฯ ซึ่งจะส่งผลกระทบในด้านสิ่งแวดล้อม หากกิจกรรมการก่อสร้างนานขึ้น ส่งผลให้กลุ่มประมงต่อจับสัตว์น้ำ ได้น้อยลง โดยโครงการรับข้อคิดเห็นเพื่อนำไปปฏิบัติตามมาตรการฯ การก่อสร้างของโครงการฯต่อไป