EXPLORE THE PROJECT

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้าง และผู้รับจ้างก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) ส่วนงานก่อสร้างงานทางทะเล ลงพื้นที่ประจำเดือนเมษายน 2566

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 ผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้าง และผู้รับจ้างก่อสร้าง ส่วนที่ 1 (ผู้รับเหมา) ส่วนงานก่อสร้าง งานทางทะเล ลงพื้นที่เข้าพบผู้นำชุมชน โดยรอบพื้นที่โครงการฯ จำนวน 5 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนวัดพระประทานพร (คุณเฉลิมวุฒิ รพีศักดิ์ ประธานชุมชน) ชุมชนบ้านห้วยเล็ก (คุณธีรวัฒน์ ขานสันเทียะ ประธานชุมชน) ชุมชนบ้านไร่หนึ่ง (คุณวิทยา จอมคำสิงค์ รักษาการประธานชุมชน) ชุมชนบ้านหนองขาม (คุณนันทณัฏฐ์ หอมศิลป์ รองประธานชุมชน) และชุมชนบ้านเขาน้ำซับ (คุณสมภพ บุญชอบ รองประธานชุมชน)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของผู้รับจ้าง ก่อสร้าง ส่วนที่ 1 (ผู้รับเหมา) ส่วนงานก่อสร้างงานทางทะเล รวมทั้งรายงานความก้าวหน้ากิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ และรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการก่อสร้าง โดยผู้นำชุมชน ได้กำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EHIA) อย่างเคร่งครัด ในประเด็นการขนส่งวัสดุก่อสร้างฯ ของโครงการฯ และได้ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ต่อการดำเนินโครงการเพื่อนำไปปรับปรุงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการก่อสร้างของโครงการฯต่อไป