EXPLORE THE PROJECT

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้าง และผู้รับจ้างก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) ส่วนงานก่อสร้างงานทางทะเล ลงพื้นที่ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

เมื่อวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้าง และผู้รับจ้างก่อสร้าง ส่วนที่ 1 (ผู้รับเหมา) ส่วนงานก่อสร้างงานทางทะเล ลงพื้นที่เข้าพบผู้นำชุมชน ตำบลบางละมุง โดยรอบพื้นที่โครงการฯ จำนวน 5 ชุมชน ประกอบด้วย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 (คุณประภาศรี ลักษณะงาม) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 (คุณรุ่งระวี โสดานา) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 (คุณวีรศักดิ์ นาผม) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 (คุณสมเกียรติ หอมขจร) และกำนันตำบลบางละมุง (คุณมาโนช ทรงโยธิน)

มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของผู้รับเหมา รวมทั้งรายงานความก้าวหน้ากิจกรรมการก่อสร้างของโครงการและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อการดำเนินงานตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการก่อสร้าง โดยผู้นำชุมชนได้ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ต่อการดำเนินโครงการเพื่อนำไปปรับปรุงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพ การก่อสร้างของโครงการฯต่อไป