EXPLORE THE PROJECT

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้าง และผู้รับจ้างก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) ส่วนงานก่อสร้างงานทางทะเล ลงพื้นที่ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

เมื่อวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2565 ผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้าง (ที่ปรึกษา) และผู้รับจ้างก่อสร้างส่วนที่ 1 (ผู้รับเหมา) ส่วนงานก่อสร้างงานทางทะเล ลงพื้นที่เข้าพบผู้ใหญ่บ้าน ตําบลบางละมุง ที่รับผิดชอบชุมชนโดยรอบพื้นที่ โครงการ จํานวน 4 หมู่บ้าน ประกอบด้วย คุณประภาศรี ลักษณะงาม (ผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1) คุณรุ่งระวี โสดานา (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2) คุณวีรศักดิ์ นาผม (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4) และ คุณสมเกียรติ หอมขจร (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5)

เพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของผู้รับจ้างก่อสร้าง ส่วนที่ 1 (ผู้รับเหมา) รวมทั้งรายงานความก้าวหน้ากิจกรรมการก่อสร้างและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้าง โดยผู้นําชุมชนได้ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนิน โครงการ เพื่อนําไปปรับปรุงการปฏิบัติตามมาตรการ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการก่อสร้างของโครงการต่อไป