EXPLORE THE PROJECT

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ และคู่สัญญาในโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ร่วมมอบเงินสนับสนุนฯ

เมื่อวันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 มอบเงินสนับสนุนในการจัดงาน

วันรวมน้ำใจ กิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา เพื่อสนับสนุนงานประเพณีประจำปีของจังหวัดชลบุรี ณ ศาลาประชาคมศรีราชา (หลังเล็ก) โดยนางพรทิพา ทวีนุช ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนจำนวนเงิน 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้กับ นายดงพล รุจิธรรมธัช นายอำเภอศรีราชา

โดยมี คุณพริมา คีรีมาศ และคุณศิริพรรณ หุตะโชค ที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง ร่วมมอบเงินสนับสนุน จำนวน 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) อีกด้วย