EXPLORE THE PROJECT

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินค่าชดเชยเยียวยาให้กับกลุ่มประมงเรือเล็ก และกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่
ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นประธาน ในพิธีมอบเงินค่าชดเชยเยียวยาให้กับกลุ่มประมงเรือเล็ก และกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนา ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ปีงบประมาณ 2565 พร้อมด้วย เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง และผู้บริหาร ท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมพิธีมอบเงินฯ ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง โดยมี ผู้แทนอำเภอบางละมุง เข้าร่วม สังเกตการณ์

ทั้งนี้ ท่าเรือแหลมฉบังได้มอบเงินค่าชดเชยเยียวยาแก่กลุ่มประมงเรือเล็ก (ประเภทเรือสำราญและกีฬา และเรือท่องเที่ยวจับสัตว์น้ำ) และกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 156,793,356.- บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบหกล้านเจ็ด แสนเก้าหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน) ประกอบด้วย 1.กลุ่มประมงเรือเล็ก (ประเภทเรือสำราญและกีฬา และเรือท่องเที่ยวจับสัตว์น้ำ) ได้แก่ กลุ่มประมงบ้านแหลมฉบัง จำนวน 6 ราย จำนวนเงิน 1,867,400.00 บาท และกลุ่มประมงบ้าน นาเกลือ จำนวน 3 ราย จำนวนเงิน 864,800.00 บาท รวมทั้งสิ้น 2,732,200.00 บาท เป็นปีสุดท้าย 2.กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ ได้แก่ กลุ่มประมงบ้านบางละมุง จำนวน 37 ราย จำนวนเงิน 42,092,754.00 บาท และกลุ่มประมงอนุรักษ์ปากคลองบางละมุง จำนวน 57 ราย จำนวนเงิน 111,968,402.00 บาท เป็นที่เรียบร้อย และเป็นการดำเนินการตามมาตรการ EHIA ด้านเศรษฐกิจสังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน ของโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3