EXPLORE THE PROJECT

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ท่าเรือแหลมฉบัง จัดโครงการมอบโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคนดีลูกน้ำเค็ม ประจำปี 2565

เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน 2565 ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย มอบเงินสนับสนุนโครงการมอบโอกาสทางการ ศึกษาพัฒนาคนดีลูกน้ำเค็ม โดยมีนายบัณฑิต สาครวิศวะ ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธาน พร้อมด้วยนางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง ผู้บริหาร พนักงานท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย ผู้บริหารและผู้แทนจากเทศบาลนครแหลมฉบัง เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย เทศบาลตำบลบางละมุง ผู้ประกอบการ ท่าเทียบเรือ ผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างก่อสร้าง โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ประธานชุมชน ในพื้นที่ รอบท่าเรือแหลมฉบัง และเยาวชนที่ได้รับทุนสนับสนุน ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง

ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง กล่าวว่า โครงการมอบโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคนดีลูกน้ำเค็ม ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 6 แล้ว โดยดำเนินงานภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง ประกอบด้วย ตัวแทนภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณา และโครงการนี้ เป็นหนึ่งในโครงการ ที่กำหนดไว้ในกิจกรรมด้านโครงการสวัสดิการสังคม คุณภาพชีวิต โดยพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ แต่ละชุมชน จำนวน 39 ชุมชน เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ให้กับเยาวชน ทุนละ 5,000 บาท ชุมชนละ 5 ทุน โดยมีผู้ได้รับทุน จำนวน 195 ทุน เป็นเงินจำนวน 975,000.- บาท ทั้งนี้ท่าเรือแหลมฉบัง ได้ดำเนินการแล้วทั้งหมด 6 ครั้ง เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 5,610,000.- บาท