EXPLORE THE PROJECT

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ท่าเรือแหลมฉบัง จัดโครงการ ห่วงใย ใส่ใจ สุขภาพชุมชน (ตรวจสุขภาพ) ให้แก่ชุมชนรอบเท่าเรือแหลมฉบัง จํานวน 39 ชุมชน

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจําผู้อํานวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานเปิด โครงการ ห่วงใย ใส่ใจ สุขภาพชุมชน (ตรวจสุขภาพ) ณ ศูนย์สวัสดิการ ท่าเรือแหลมฉบัง

ทั้งนี้ ท่าเรือแหลมฉบัง เล็งเห็นถึงความสําคัญด้านสุขภาพของประธาน และคณะกรรมการชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง 39 ชุมชน ที่ได้เสียสละในการทําหน้าที่ดูแลประชาชนในพื้นที่ของตนเอง จึงจัดให้มีการตรวจสุขภาพ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้ง จัดการอบรมการให้ความรู้ เรื่องสุขภาพ แก่ประธาน คณะกรรมการ และสมาชิก จํานวน รวม 116 คน ตามโครงการ ห่วงใย ใส่ใจ สุขภาพชุมชน (ตรวจสุขภาพ) โดยได้จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามมาตรการ EHIA ด้านเศรษฐกิจสังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน ของโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3