EXPLORE THE PROJECT

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น ก่อนการสํารวจศึกษาตรวจสอบ การเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง ความเร็วและทิศทางของกระแสน้ําด้วยแบบจําลอง โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3

             เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย จัดประชุมสัมมนา ก่อนการสํารวจ โครงการศึกษาตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง ความเร็วและทิศทางของกระแสน้ำด้วยแบบจําลอง โครงการก่อสร้าง ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ครั้งที่ 1 โดยมี นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอําเภอบางละมุง เป็นประธานเปิดการประชุม และเรือเอกกานต์ เมนะรุจิ รองผู้อํานวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุมสัมมนา ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยคณะผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง หน่วยงานราชการ ผู้นําชุมชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง ณ ห้องประชุม HALL OF FAME โรงแรม ฮาร์ดร็อค พัทยา ถนนพัทยากลาง ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

             ทั้งนี้มีการนําเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการและแผนการสํารวจทางทะเล ก่อนการสํารวจ และเปิดโอกาสให้ ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ ต่อแนวทางและแผนการสํารวจทางทะเลฯ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ผลจากการศึกษาในครั้งนี้ จะนํามาคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่งจากการ ก่อสร้างโครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ในอนาคต เพื่อนําไปกําหนดมาตรการแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ การจัดประชุมในครั้งนี้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด