EXPLORE THE PROJECT

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ท่าเรือแหลมฉบังยืนยันผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ต้องได้รับการเยียวยา

เมื่อวันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 คณะทำงานพิจารณาข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 มีการประชุม พิจารณาความคืบหน้าในการจ่ายเงินชดเชยให้ผู้เพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมกับการประชุมผ่านระบบ Zoom cloud meeting โดยมี นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง เป็นประธาน พร้อมด้วย นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อํานวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง นางพรทิพา ทวีนุช ผู้อํานวยการกองบริหารงานทั่วไป นายชนะพล พวงพฤกษ์ หัวหน้าแผนกบริหารสัญญาและจัดการทรัพย์สิน นายไกรวัฒน์ พิทักษ์กรณ์ หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาธุรกิจ น.ส.จุฬาลักษณ์ อ่อนศิระ นักวิชาการ 8 แผนกวิจัยและพัฒนาธุรกิจ และผู้แทนกลุ่มประมงในพื้นที่บางละมุงและแหลมฉบัง เข้าร่วมประชุม

สําหรับกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ในพื้นที่มี 2 กลุ่ม ในครั้งนี้มีการชี้แจงเรื่องผังพื้นที่การเพาะเลี้ยงหอย ที่ได้พิจารณาปรับแก้ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว แต่มีผู้เพาะเลี้ยงหอยบางรายยังเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่แล้วเสร็จ ต้องพูดคุยหารือเกี่ยวกับกรอบเวลาเก็บเกี่ยวอย่างชัดเจน เพื่อให้การก่อสร้างโครงการท่าเรือ แหลมฉบัง ระยะที่ 3 สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด และคณะทำงานฯได้พิจารณาการจ่ายเงินให้ผู้ทําประมงเรือเล็กเพิ่มเติมอีกจำนวน 6 ราย เนื่องจากที่ผ่านมาเอกสารยังไม่สมบูรณ์และบางรายเสียชีวิต ซึ่งคณะกรรมการฯได้พิจารณาอนุมัติแล้ว หลังจากนี้ท่าเรือแหลมฉบังจะดำเนินการ ดังกล่าวต่อไป