EXPLORE THE PROJECT

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ท่าเรือแหลมฉบังมอบเงินชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3

             เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อํานวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย) เป็นประธานในพิธีจ่ายเงินค่าชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 โดยมี นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอําเภอบางละมุง ในฐานะประธานคณะทํางานพิจารณาข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบ จากโครงการฯ พร้อมด้วย เรือเอกกานต์ เมนะรุจิ รองผู้อํานวยการท่าเรือแหลมฉบัง ร้อยตํารวจเอก ธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อํานวยการท่าเรือแหลมฉบัง ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง และกลุ่มประมงผู้ได้รับผลกระทบ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง โดยการจ่ายเงินเยียวยาครั้งนี้ เป็นการจ่ายเงินให้กับกลุ่มประมงเรือเล็ก จํานวน 6 กลุ่ม จํานวน 290 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 125,144,699.-บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบห้าล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)

             ทั้งนี้การจ่ายค่าชดเชยเยียวยานั้น แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงระยะเวลาการก่อสร้าง 4 ปี และช่วงระยะเวลาการฟื้นฟู 2 ปี ภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ รวมระยะเวลาจ่ายค่าชดเชยเยียวยาทั้งสิ้น 6 ปี