Search
Close this search box.

 EXPLORE THE PROJECT

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

จุดติดตั้งตู้รับเรื่องร้องเรียน

จุดติดตั้งตู้รับเรื่องร้องเรียนตามที่รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการก่อสร้างเทียบเรือแหลมฉบังขั้นที่ 3 ได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อนก่อสร้างไว้เป็นแนวทางปฏิบัติ โดยในหัวข้อที่ 2) เครษฐกิจ – สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้กำหนดให้มีการรับเรื่องร้องเรียน โดยต้องแต่งตั้งผู้รับเรื่องร้องเรียนและผู้ประสานงานในการรับเรื่องร้องเรียนรวมทั้งต้องมีการติดตั้งตู้รับเรื่องร้องเรียน ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเป็นประจำวันและเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนให้ดำเนินการตามขั้นตอนการแก้ไขข้อร้องเรียนนั้น โครงการจึงได้ดำเนินการติดตั้งตู้รับเรื่องร้องเรียนในชุมชน หน่วยงาน ที่มีความเหมาะสม มองเห็นได้ง่ายปลอดภัยรวมทั้งสะดวก และใกล้เคียงกับประชาชน รวมทั้งหมด 27 จุด ครอบคลุมพื้นที่ 39 ชุมชน ดังนี้

ในทุกๆ วันจะมีเจ้าหน้าที่ก็บเรื่องร้องเรียนแต่ละจุดในช่วงเวลา 15.00-17.00 น. จากนั้นที่ปรึกษาจะทำหน้าที่รวบรวมข้อร้องเรียนต่างๆ และสรุปประเด็นในเบื้องต้น เพื่อเสนอต่อเจ้าหน้าที่ดูแลงานรับเรื่องร้องเรียน ซึ่งการท่าเรือได้แต่งตั้ง นางพรทิพา ทวีนุช หัวหน้าสำนักงานโครงการพัฒนา ทลฉ ระยะที่ 3 เป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนและประสานงานในการดำเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน