Search
Close this search box.

 EXPLORE THE PROJECT

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

งานคันหินล้อมพื้นที่ถมทะเล พื้นที่อนาคต

งานก่อสร้างคันหินล้อมพื้นที่ถมทะเล พื้นที่อนาคต ดำเนินการก่อสร้างโดยผู้รับจ้างก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) งานก่อสร้างงานทางทะเล จะเริ่มก่อสร้างในเดือนพฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป