EXPLORE THE PROJECT

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเยี่ยมชมโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

เมื่อวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 นายวีระชาติ พุทธรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดกิจกรรมเยี่ยมชมโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 1) งานก่อสร้างงานทางทะเล ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 พ.ศ. 2566 โดยมีนายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกุล นายอำเภอบางละมุง นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นางสาวจินตนา จีระชีวิน ปลัดอำเภอศรีราชา ผู้แทนเทศบาลนครแหลมฉบัง ผู้บริหารและผู้แทนเทศบาลตำบลบางละมุง เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย ผู้แทนหน่วยงาน ประธานชุมชน ประธานกลุ่มประมง ผู้ควบคุมงานก่อสร้างโครงการฯ ผู้รับจ้างติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประชาชนรอบพื้นที่โครงการฯ ในรัศมี 5 กิโลเมตร และสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 160 คน ณ ห้องประชุมแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือ แหลมฉบัง ซึ่งมีผู้แทนของผู้รับจ้างก่อสร้างส่วนที่ 1 (งานก่อสร้างงานทางทะเล) นำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ

กิจกรรมเยี่ยมชมโครงการ เป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ทาง
ผู้รับจ้างก่อสร้างฯ ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาร่วม เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ลดข้อห่วงกังวล รวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมการก่อสร้างโครงการฯ จากประชาชน เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่อาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตประชาชน