EXPLORE THE PROJECT

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

การประชุมติดตามตรวจสอบการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ครั้งที่ 3

             เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 คณะกรรมการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้าง ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ได้มีการประชุม ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบ Zoom meetings ณ ห้อง แตรทอง 1 อาคารศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทางจังหวัดชลบุรี อย่างเคร่งครัด

             ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะกรรมการติดตามฯ โดยมีนายสนธิ คชวัฒน์ เป็นประธานในการประชุม ผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้าง (ส่วนที่ 1- 4) ผู้รับจ้างติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างก่อสร้าง (ส่วนที่ 1-4) ที่ปรึกษาติดตามตรวจสอบงานสัณฐานวิทยา และผู้รับจ้างก่อสร้างส่วนที่ 1 (ส่วนงานก่อสร้างงานทางทะเล) โดยมีสาระสําคัญในการนําเสนอในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย การแจ้งความคืบหน้า ของคณะทํางานพิจารณาข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการฯ ความคืบหน้าการดําเนินการตามมาตรการ EHIA ระยะก่อนก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง ความเร็ว และทิศทางของกระแสน้ำ ด้วยแบบจําลองโครงการฯ รวมถึงแผนการดําเนินงานจ้างเหมาตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างงานก่อสร้างโครงการฯ (ส่วนที่ 1-4)