EXPLORE THE PROJECT

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ครั้งที่ 6/2566

เมื่อวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 มีการประชุม ครั้งที่ 6/2566 ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมกับการประชุมผ่านระบบ Microsoft team โดยมีนายสนธิ คชวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมเป็นประธานการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการฯ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่มประมง ผู้แทนการท่าเรือแหลมฉบัง ผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้าง (ส่วนที่ 1-4) ผู้รับจ้างติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างการก่อสร้าง (ส่วนที่ 1-4) และผู้รับจ้างก่อสร้างส่วนงานก่อสร้างงานทางทะเล (ส่วนที่ 1) โดยรายงานความคืบหน้า ผลการปฏิบัติตามมาตรการ EHIA การปรับปรุงคลองบางละมุง การซ่อมแซมหรือติดตั้งม่านกันตะกอนฯ เป็นต้น ทั้งนี้คณะกรรมการฯ กำชับให้ผู้รับจ้างก่อสร้างฯ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดรวมถึงใส่ใจและติดตามผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชนอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด