EXPLORE THE PROJECT

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 ครั้งที่ 2/2564

เมื่อวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 09:30 น. ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือแหลมฉบังได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่ 3 ครั้งที่ 2/2564 โดยมี ร้อยตำรวจเอก ธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งการประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานระยะก่อนการก่อสร้างที่กำหนดไว้ในรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม แผนการก่อสร้างของผู้รับเหมาส่วนที่ 1 (งานก่อสร้างทางทะเล) พร้อมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมจากคณะกรรมการฯ