EXPLORE THE PROJECT

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าเรือ แหลมฉบัง ระยะที่ 3 มีการประชุม ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมกับการประชุม ผ่านระบบ Microsoft team โดยมี นายสนธิ คชวัฒน์ เป็นประธานการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการฯ ผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้าง (ส่วนที่ 1-4) ผู้รับจ้างติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างการก่อสร้าง (ส่วนที่ 1-4) และผู้รับจ้างก่อสร้างส่วนที่ 1 (ส่วนงานก่อสร้างงานทางทะเล) วาระสําคัญ ประกอบด้วย เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 5/2565 ให้ดําเนินการติดตั้งม่านกันตะกอนเพิ่มเติมจากเดิม 2 ชั้น เป็น 3 ชั้น บริเวณจุดระบายน้ํา การตรวจวัดปริมาณตะกอนแขวนลอย บริเวณบ่อทิ้งตะกอนชั่วคราวฯ การปรับปรุง คลองบางละมุง การรายงานความคืบหน้าคณะทํางานพิจารณาข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการฯ รายงานผล การดําเนินการตามมาตรการ EHIA ระยะก่อสร้าง รวมถึงการดําเนินงานด้านประชาสัมพันธ์โครงการฯ และการรับเรื่อง ร้องเรียน โดยคณะกรรมการฯกําชับให้ ผู้รับจ้างก่อสร้างส่วนที่ 1 (ส่วนงานก่อสร้างงานทางทะเล) ปฏิบัติตามมาตราการด้านสิ่งแวดล้อมฯ ที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด