EXPLORE THE PROJECT

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ครั้งที่ 1/2565

             แวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าเรือ แหลมฉบัง ระยะที่ 3 มีการประชุม ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องแตรทอง 1 อาคารศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมกับการ ประชุมผ่านระบบ Zoom cloud meeting โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดชลบุรี อย่างเคร่งครัด

             โดยมีนายสนธิ คชวัฒน์ เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการฯ ผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้าง (ส่วนที่ 1-4) ผู้รับจ้างติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างการก่อสร้าง (ส่วนที่ 1-4) ที่ปรึกษาติดตาม ตรวจสอบงานสัณฐานวิทยา และผู้รับจ้างก่อสร้างส่วนที่ 1 (ส่วนงานก่อสร้างงานทางทะเล) โดยมีสาระสำคัญ ประกอบด้วย การแจ้งความคืบหน้าคณะทำงานพิจารณาข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการฯ ผลการดําเนินงานสํารวจ โครงการศึกษาตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง ความคืบหน้ากิจกรรมการก่อสร้าง การประชาสัมพันธ์และการรับเรื่อง ร้องเรียนของโครงการฯ รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรการ EHIA ทั้งนี้มีการนําเสนอเรื่องการดําเนินงานกองทุนพัฒนา ชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง ความคืบหน้าการพัฒนาพื้นที่ 55 ไร่ รวมถึงการส่งเสริมพื้นที่ป่าชายเลน ลาย บริเวณชุมชนบ้านแหลมฉบังเป็นแหล่งท่องเที่ยว