EXPLORE THE PROJECT

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13:30 น. ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือแหลมฉบังได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 โดยมีคุณสนธิ คชวัฒน์ เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานระยะก่อนการก่อสร้างที่กำหนดไว้ในรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และช่องทางการสื่อสารกับโครงการ รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมจากคณะกรรมการฯ