การบริหารโครงการ

การท่าเรือแห่งประเทศไทย ในฐานะเจ้าของโครงการมีความประสงค์ให้การดำเนินโครงการมีความสมบูรณ์และถูกต้องตามรูปแบบและข้อกำหนดของสัญญาจ้างก่อสร้าง มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งให้มีการบริหารจัดการระบบงานต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด จึงได้ว่าจ้าง ผู้ค้าร่วม บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด และบริษัท โชติจินดา คอนซัลแต้นส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เป็นผู้บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง (Project Management and Construction Supervision Consultant: PMCSC) โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 

กิจการร่วมค้า ซีเอ็นเอ็นซี (CNNC) ประกอบด้วย จงก่าง คอนสตรั๊คชั่น กรุ๊ป คอมปานี ลิมิเต็ด บริษัท นทลิน จำกัด และ บริษัท เอ็น.ที.แอล.มารีน จำกัด โดยมีกิจกรรม ดังนี้ ขุดลอกและถมทะเล งานย้ายดินเลน งานคันหินล้อมพื้นที่ถมทะเล งานเขื่อนกันคลื่น งานเครื่องหมายช่วยการเดินเรือ และงานก่อสร้างประตูระบายน้ำ ระยะเวลาดำเนินการ 1,460 วัน

ประกอบด้วย งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างท่าเทียบเรือ งานก่อสร้างถนน และงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค

ประกอบด้วย งานก่อสร้างระบบรถไฟทางคู่ใหม่ จำนวน 2 ทาง โดยมีจุดเริ่มต้นบริเวณก่อนถึงย่านรถไฟ SRTO ไปยังพื้นที่หลังท่าเรือขนส่งตู้สินค้าชุด F และท่าเรือขนส่งตู้สินค้าชุด E

  • ท่าเรือชุด F แนวเส้นทางรถไฟตัดผ่านพื้นที่หลังท่าเรือขนส่งตู้สินค้าชุด F จำนวน 5 พวงราง จอดขบวนรถไฟได้ 3 ราง รางละ 2 ขบวน รวมจอดขบวนรถไฟทั้งหมดได้ 6 ขบวนพร้อมกัน โดยมีความยาวตั้งแต่จุดเริ่มต้นถึงสิ้นสุดที่หลังท่าเรือขนส่งตู้สินค้า F2 มีระยะทางรวม 7.103 กิโลเมตร
  • ท่าเรือชุด E แนวเส้นทางรถไฟที่ตัดผ่านพื้นที่หลังท่าเรื่อขนส่งตู้สินค้าชุด E จำนวน 3 พวงราง จอดขบวนรถไฟได้ 2 ราง รางละ 2 ขบวน รวมจอดขบวนรถไฟทั้งหมดได้ 4 ขบวนพร้อมกัน มีจุดเริ่มต้นแยก จากเส้นทางรถไฟสายพื้นที่หลังท่าเรือขนส่งตู้สินค้าชุด F ถึงจุดสิ้นสุดหลังท่าเรือขนส่งตู้สินค้า E1 มี ระยะทางรวมประมาณ 2.289 กิโลเมตร รวมถึง งานถมดินปรับระดับ งานระบบราง (Track Works) และงานติดตั้งอุปกรณ์และโครงสร้างอื่นๆ

ประกอบด้วย งานจัดหา ประกอบและติดตั้งเครื่องจักรสำหรับขนย้ายสินค้า 3 ประเภท จำนวน 10 คัน ได้แก่ ปั้นจั่นยกสินค้าหน้าท่า จำนวน 2 คัน รถคานยกเคลื่อนที่ชนิดล้อยางทำงานด้วยระบบไฟฟ้าแบบกึ่งอัตโนมัติ จำนวน 6 คัน รถคานเคลื่อนที่ยกตู้สินค้าชนิดเดินบนราง จำนวน 2 คัน รวมทั้งงานออกแบบและติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบริหารท่าเรือและระบบโครงสร้างพื้นฐานกลาง

กิจการร่วมค้า ซีเอ็นเอ็นซี (CNNC) ประกอบด้วย จงก่าง คอนสตรั๊คชั่น กรุ๊ป คอมปานี ลิมิเต็ด บริษัท นทลิน จำกัด และ บริษัท
เอ็น.ที.แอล.มารีน จำกัด โดยมีกิจกรรม ดังนี้ ขุดลอกและถมทะเล งานย้ายดินเลน งานคันหินล้อมพื้นที่ถมทะเล งานเขื่อนกันคลื่น
งานเครื่องหมายช่วยการเดินเรือ และงานก่อสร้างประตูระบายน้ำ ระยะเวลาดำเนินการ 1,460 วัน

ประกอบด้วย งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างท่าเทียบเรือ งานก่อสร้างถนน และงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค

ประกอบด้วย งานก่อสร้างระบบรถไฟทางคู่ใหม่ จำนวน 2 ทาง โดยมีจุดเริ่มต้นบริเวณก่อนถึงย่านรถไฟ SRTO ไปยังพื้นที่หลังท่าเรือขนส่งตู้สินค้าชุด F และท่าเรือขนส่งตู้สินค้าชุด E 

  • ท่าเรือชุด F แนวเส้นทางรถไฟตัดผ่านพื้นที่หลังท่าเรือขนส่งตู้สินค้าชุด F จำนวน 5 พวงราง จอดขบวนรถไฟได้ 3 ราง รางละ 2 ขบวน รวมจอดขบวนรถไฟทั้งหมดได้ 6 ขบวนพร้อมกัน โดยมีความยาวตั้งแต่จุดเริ่มต้นถึงสิ้นสุดที่หลังท่าเรือขนส่งตู้สินค้า F2 มีระยะทางรวม 7.103 กิโลเมตร
  • ท่าเรือชุด E แนวเส้นทางรถไฟที่ตัดผ่านพื้นที่หลังท่าเรื่อขนส่งตู้สินค้าชุด E จำนวน 3 พวงราง จอดขบวนรถไฟได้ 2 ราง รางละ 2 ขบวน รวมจอดขบวนรถไฟทั้งหมดได้ 4 ขบวนพร้อมกัน มีจุดเริ่มต้นแยก จากเส้นทางรถไฟสายพื้นที่หลังท่าเรือขนส่งตู้สินค้าชุด F ถึงจุดสิ้นสุดหลังท่าเรือขนส่งตู้สินค้า E1 มี ระยะทางรวมประมาณ 2.289 กิโลเมตร รวมถึง งานถมดินปรับระดับ งานระบบราง (Track Works) และงานติดตั้งอุปกรณ์และโครงสร้างอื่นๆ 

ประกอบด้วย งานจัดหา ประกอบและติดตั้งเครื่องจักรสำหรับขนย้ายสินค้า 3 ประเภท จำนวน 10 คัน ได้แก่ ปั้นจั่นยกสินค้าหน้าท่า จำนวน 2 คัน รถคานยกเคลื่อนที่ชนิดล้อยางทำงานด้วยระบบไฟฟ้าแบบกึ่งอัตโนมัติ จำนวน 6 คัน รถคานเคลื่อนที่ยกตู้สินค้าชนิดเดินบนราง จำนวน 2 คัน รวมทั้งงานออกแบบและติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบริหารท่าเรือและระบบโครงสร้างพื้นฐานกลาง