EXPLORE THE PROJECT

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ดําเนินการเก็บตัวอย่าง และตรวจวัดคุณภาพน้ําทะเล ตามมาตรการฯ (ระยะก่อสร้าง)

การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ดําเนินการเก็บตัวอย่าง และตรวจวัดคุณภาพน้ําทะเล ตามมาตรการฯ (ระยะก่อสร้าง) ที่กําหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2565 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในระหว่างมีกิจกรรมการก่อสร้าง