EXPLORE THE PROJECT

ดำเนินการแล้วเสร็จ

งานสำรวจภูมิประเทศ (Topographic survey)

งานสำรวจภูมิประเทศ (Topography survey)

           การสำรวจแผนที่ภูมิประเทศ หรือ การสำรวจ Topography survey โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 เป็นการสำรวจสภาพพื้นที่ในบริเวณโครงการ และพื้นที่บริเวณโดยรอบโครงการ เกี่ยวกับจำนวน ประเภทของสิ่งปลูกสร้าง บ้านเรือน อาคารเดิม ตำแหน่งระบบสาธารณูปโภค ถนน เส้นทางคมนาคม เสาไฟฟ้า ต้นไม้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 เซนติเมตรขึ้นไป ความสูงต่างและความลาดชันของพื้นที่ ประมาณ 50 เชนติเมตร หรือตามความเหมาะสม เพื่อให้ทราบถึงสภาพต่าง ๆ ของสถานที่ก่อสร้างหรือลักษณะบริเวณของพื้นที่ ก่อสร้าง เพื่อนำมาเป็นแนวทาง ในการพิจารณางานกิจกรรมก่อสร้างในพื้นที่

เช่น ทางเข้า-ออก สภาพพื้นที่ก่อสร้าง สภาพรั้วเดิม โดยรอบและลักษณะดินได้อย่างแม่นยำ และสามารถนำมา คำนวณปริมาตรดินตัดหรือดินถม กำหนดแนวถอยร่นต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง

วิธีการและระยะเวลาดำเนินการ

อุปกรณ์ที่ใช้

  • เครื่องหาค่าพิกัดด้วยดาวเทียม แบบ GNSS

วิธีการสำรวจ

  • สำรวจภาคสนามในพื้นที่โดยใช้เครื่องหาค่าพิกัดด้วยดาวเทียมแบบ GNSS

ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 – 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564