EXPLORE THE PROJECT

ดำเนินการแล้วเสร็จ

กิจกรรมการสำรวจความลึกท้องทะเล (Bathymetric survey)

การสำรวจความลึกท้องทะเล เป็นการสำรวจระดับพื้นท้องน้ำ
ท้องทะเลบริเวณพื้นที่พัฒนาโครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะ ที่ 3

โดยเป็นการสำรวจพื้นที่ซึ่งจะทำการขุดลอกก่อนก่อสร้าง ทั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 27.5 ตารางกิโลเมตร มีระยะทางตามแนวชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 3.15 กิโลเมตร มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนที่แสดงระดับพื้นท้องทะเล ใน มาตราส่วน 1 ต่อ 2,000 หรือตามความเหมาะสม แบบตัดขวางร่องน้ำทุก ๆ ระย: 25 เมตร รวมถึงรายการคำนวณปริมาณตะกอน และปริมาณงานขุดทราย ที่จะนำมาใช้ในการดำเนินงานของโครงการ

วิธีการ และระยะเวลาดำเนินการ

อุปกรณ์ที่ใช้

  • เรือ
  • เครื่องหยั่งน้ำ Echo Sounder
  • เครื่องหาพิกัดตำแหน่งที่เรือสำรวจ GNSS
  • คอมพิวเตอร์และโปรแกรมงานสำรวจทางน้ำ
  • เสาอากาศ GNSS
  • หัวรับส่งคลื่นเสียงใต้น้ำ (Transducer)

วิธีการสำรวจ

จะใช้เรือในการติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับการสำรวจ แล่นไปตามแนวชายฝั่งตลอดบริเวณพื้นที่ของโครงการ และ มีแนวสำรวจหลักคือ ตั้งฉากกับแนวชายฝั่งทะเลโดยมีระยะห่างแต่ละแนวไม่เกิน 25 เมตร และแนวตรวจสอบ ต้องตั้งฉากกับแนวสำรวจหลักห่างกันสูงสุดไม่เกิน 100 เมตร

ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม EHIA

การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน

กิจการร่วมค้า ซีเอ็นเอ็นซี (ผรม.1) ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เจ้าหน้าที่ พนักงาน และคนงานที่ปฏิบัติงานภาคสนามทุกคนและให้สวมใส่ในขณะปฏิบัติงาน เช่น หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย แว่นตานิรภัย/แว่นกันแสง ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) และเสื้อสะท้อนแสง เป็นต้น