EXPLORE THE PROJECT

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ประชุมชี้แจงก่อนกิจกรรมการขุดลอกและถมทะเล

เมื่อวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 ผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้าง (ส่วนที่ 1-4) ผู้รับจ้างก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) ส่วนงานก่อสร้างงานทางทะเล ผู้รับจ้างติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างก่อสร้าง (ส่วนที่ 1-4) ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ชี้แจงรายละเอียดก่อนเริ่มงานขุดลอกและถมทะเล เพื่อชี้แจงวิธีการตรวจวัดค่าตะกอน และการเฝ้าระวังค่าระดับตะกอนที่เกิดจากการขุดลอกและถมทะเลจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ ณ ที่ทําการชุมชนบ้านบางละมุง

โดยผู้รับจ้างติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้ชี้แจงรายละเอียดให้กับทางคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมภาคประชาชน และกลุ่มประมงต้นแบบบ้านบางละมุง ได้รับทราบข้อมูลพร้อมทั้ง ตอบข้อซักถาม แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินโครงการ และนําข้อคิดเห็นมาปรับใช้ใน การดําเนินการก่อสร้างของโครงการต่อไป