EXPLORE THE PROJECT

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

"วันเด็กแห่งชาติ" หรือวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี โดยปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 จัดขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตนปลูกฝังให้มีส่วนร่วมในสังคม ส่งเสริมให้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับผู้อื่นเพื่อเติบโตเป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติต่อไป

ทั้งนี้ผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้าง โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 1-4) ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติกับชุมชนหนองขาม โดยมอบของขวัญเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ เสริมสร้างการเรียนรู้และสร้างความสุขแก่เด็กในชุมชน รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับโครงการฯ