EXPLORE THE PROJECT

ดำเนินการแล้วเสร็จ

หมุดหลักฐาน 13 คู่

หมุดหลักฐาน 13 คู่

หมุดหลักฐาน 13 คู่

ตามที่มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในรายงาน EHIA กำหนดให้มีการศึกษา การทับถมของตะกอน และการกัดเซาะชายฝั่งให้ครอบคลุมพื้นที่อ่าวบางละมุง นาเกลือและหาดพัทยา กิจการร่วมค้า ซีเอ็นเอ็นซี (ผรม.1) ได้ดำเนินการติดตั้งหมุดหลักฐานแล้วเสร็จจำนวน 13 คู่ ครอบคลุมพื้นที่ดังกล่าวข้างต้น จากนั้นการท่าเรือแห่งประเทศไทยก็จะดำเนินการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

หมุดหลักฐาน 13 คู่

ตามที่มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในรายงาน EHIA กำหนดให้มีการศึกษา การทับถมของตะกอน และการกัดเซาะชายฝั่งให้ครอบคลุมพื้นที่อ่าวบางละมุง นาเกลือและหาดพัทยา กิจการร่วมค้า ซีเอ็นเอ็นซี (ผรม.1) ได้ดำเนินการติดตั้งหมุดหลักฐานแล้วเสร็จจำนวน 13 คู่ ครอบคลุมพื้นที่ดังกล่าวข้างต้น จากนั้นการท่าเรือแห่งประเทศไทยก็จะดำเนินการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

เพื่อคาดการณ์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาว หากพบว่าโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการกัดเซาะชายฝั่ง จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้บริการท่าเรือร่วมกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย ดำเนินการแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้น อย่างเหมาะสม

เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง โดยนำผลการตรวจสอบที่ได้มาเปรียบเทียบผลการตรวจสอบในระยะก่อนก่อสร้าง ระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการในแต่ละปีอย่างต่อเนื่อง หากพบว่าในบริเวณใดมีการกัดเซาะของชายฝั่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยใช้วิธีที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไป

ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 – 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564