วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3

1. เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถ (Capacity) ของท่าเรือแหลมฉบัง
ให้เพียงพอที่จะรองรับอุปสงค์ในการใช้ท่าเรือแหลมฉบัง จากปริมาณตู้สินค้าที่คาดว่าจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคตซึ่งจะอยู่ในระดับที่มากกว่าขีดความสามารถในปัจจุบัน

2. เพื่อจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานท่าเทียบเรือและสิ่งอำนวยความสะดวก
ในการรองรับการขนส่งตู้สินค้าผ่านท่าทางรถไฟ เพื่อพัฒนาระบบการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ของประเทศให้ได้มาตรฐานในระดับสากล

3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการบริหารจัดการ
โดยเน้นให้มีความสามารถในการรองรับการขนถ่ายด้วยเครื่องมือขนสินค้าประเภทตู้สินค้าที่ทันสมัยและใช้ระบบจัดการตู้สินค้าแบบอัตโนมัติ (Automation) ในส่วนที่มีความเหมาะสม โดยให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมหรือเป็นท่าเรือสีเขียว (Green Port) ในเวลาเดียวกัน

4. เพื่อสนับสนุนการเป็นประตูการค้า (Gateway)
สำหรับสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและการค้าของประเทศไทย ที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน และเพิ่มพูนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ