Search
Close this search box.

 EXPLORE THE PROJECT

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ ตามมาตรการ EHIA

เมื่อวันที่ 24, 25 และ 26 มิถุนายน 2567 ผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้าง (ส่วนที่1-4) และผู้รับจ้างก่อสร้าง(ส่วนที่1) ส่วนงานก่อสร้างงานทางทะเล (CNNC) ลงพื้นที่เข้าพบผู้นําชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการฯ ในเขตเทศบาล นครแหลมฉบัง จํานวน 6 ชุมชน ประกอบด้วย นายวีรพงศ์ ศรีเจริญวงศ์วาน (ประธานชุมชนบ้านชากยายจีน) นางวรรณา ครุฑศุข (ประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชนบ้านหนองมะนาว) นายณฐกร จันทร์ทรัพย์ (ประธานชุมชน และคณะกรรมการชุมชนบ้านนาเก่า) นายนันทชัย ชูสาลี (ประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชนบ้านนาใหม่) นางรุ่งทิวา ใจกุศล (ประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งกราด) และนายชาติชาย สัญญจิตต์ (ประธานชุมชนและ คณะกรรมการชุมชนบ้านบางละมุง)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผู้รับจ้างก่อสร้างฯ รวมทั้งรายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการ และรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการดําเนินงานตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม จากกิจกรรมการก่อสร้าง ทั้งนี้ชุมชนได้รับทราบความก้าวหน้าการก่อสร้าง และการปฏิบัติตามมาตรการฯ ด้านสิ่งแวดล้อมและให้ความสนใจเกี่ยวกับ งานก่อสร้างและถมทะเล งานติดตั้งม่านกันตะกอนและงานปรับปรุงคุณภาพดิน พื้นที่ E ใช้นํ้าหนักกดทับร่วมกับการระบายนํ้าแนวดิ่ง (PVD) รวมทั้งสอบถาม เกี่ยวกับเงื่อนไขการรับสมัครคนงาน ระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จ รวมทั้ง ได้กําชับให้ผู้รับจ้างก่อสร้างฯ ปฏิบัติตามมาตรการ EHIA อย่างเคร่งครัดและมีข้อเสนอแนะให้โครงการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน