Search
Close this search box.

 EXPLORE THE PROJECT

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์กับกลุ่มประมงโดยรอบพื้นที่โครงการฯ ตามมาตรการ EHIA

เมื่อวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2567 ผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้าง (ส่วนที่1-4) และผู้รับจ้างก่อสร้าง (ส่วนที่1) ส่วนงานก่อสร้างงานทางทะเล (CNNC) ลงพื้นที่เข้าพบกลุ่มประมงโดยรอบพื้นที่โครงการฯ จํานวน 6 กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มประมงบ้านบางละมุง กลุ่มประมงอนุรักษ์ปากคลองบางละมุง กลุ่มประมง เทศบาลตําบลบางละมุง กลุ่มประมงบ้านแหลมฉบัง กลุ่มประมงบ้านโรงโป๊ะ หมู่ 3 และกลุ่มประมงบ้านนาเกลือ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม EHIA ของผู้รับจ้างก่อสร้างฯ รวมทั้งรายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการ งานขุดลอกและถมทะเล งานปรับปรุงคุณภาพดินพื้นที่ E ใช้นํ้าหนักกดทับร่วมกับการระบายนํ้าแนวดิ่ง (PVD) งานก่อสร้างคันหินล้อมพื้นที่ถมทะเลและแผนงานปรับปรุง คลองบางละมุง กลุ่มประมงได้รับทราบข้อมูลของโครงการและมีข้อเสนอ แนะให้ติดตั้งทุ่นอาณาเขตก่อสร้างเพิ่มเติมและติดตั้งไฟให้เห็นชัดเจน ทั้งนี้ ได้มีข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับควันดําที่เกิดจากเครื่องจักรของโครงการ โดยกลุ่มประมงได้ให้ข้อเสนอแนะต่อการลดผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมถึงกําชับ ผู้รับจ้างฯ ให้ปฏิบัติตามมาตรการ EHIA อย่างเคร่งครัด