Search
Close this search box.

 EXPLORE THE PROJECT

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ ตามมาตรการ EHIA ในเดือนมกราคม 2567

เมื่อวันที่ 22-23 มกราคม 2567 ผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้าง (ส่วนที่1-4) และผู้รับจ้างก่อสร้าง(ส่วนที่1) ส่วนงานก่อสร้างงานทางทะเล (CNNC) ลงพื้นที่เข้าพบชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการฯ จํานวน 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านทุ่ง (นายวิศิษฐ์ พุทธตรัส ประธานและกรรมการชุมชน) ชุมชนบ้านตลาดอ่าวอุดม (นายประสงค์ เสนีวงษ์ ประธานและกรรมการชุมชน) ชุมชนบ้านอ่าวอุดม (นายนิพนธ์ ถึกเจริญ ประธานและ กรรมการชุมชน) ชุมชนบ้านแหลมฉบัง (นางสาวเพ็ญธิรา มากเมฆ ประธานและกรรมการชุมชน) และชุมชนบ้านเขานํ้าซับ (นายชูศักดิ์ วาทยา ประธานและกรรมการชุมชน)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผู้รับจ้างก่อสร้างฯ รวมทั้งรายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการและรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการดําเนินงานตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมจาก กิจกรรมการก่อสร้าง ทั้งนี้ชุมชนได้รับทราบความก้าวหน้าการก่อสร้าง และการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการและให้ความสนใจเรื่อง การรับสมัครงานของโครงการฯ รวมทั้งมีข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับ ม่านกันตะกอนและการขนส่งหิน โดยขอให้ผู้รับจ้างก่อสร้างฯ ปฏิบัติตาม มาตรการ EHIA อย่างเคร่งครัด