Search
Close this search box.

 EXPLORE THE PROJECT

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้าง (ส่วนที 1-4) และผู้รับจ้างก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) ส่วนงานก่อสร้างงานทางทะเล ลงพื้นที่ประจำเดือน ตุลาคม 2566

เมื่อวันที่ 19-21 ตุลาคม 2566 ผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้าง (ส่วนที่1-4) และผู้รับจ้างก่อสร้าง (ส่วนที่1) ส่วนงานก่อสร้างงานทางทะเล (CNNC) ลงพื้นที่เข้าพบชุมชนโดยรอบพื้นที่
โครงการฯ จำนวน 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านหนองคล้าเก่า (นายสุชาติ ทองปาน ประธานชุมชน) ชุมชนบ้านหนองมะนาว (นางวรรณา ครุธศุข ประธานชุมชน) ชุมชนบ้านจุกกะเฌอ
(นายน้อย นารี ประธานชุมชน) ชุมชนบ้านหนองคล้าใหม่ (นายอภิรักษ์ โพธิ์ภักดิ์ ประธานชุมชน) ชุมชนบ้านชากกระปอก (นายมานพ อิ่มเอิบ ประธานชุมชน)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของผู้รับจ้างก่อสร้างฯ รวมทั้งรายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการก่อสร้าง ทั้งนี้ชุมชนได้ให้ความสนใจสอบถามถึงการรับสมัครคนงาน และกำชับให้ผู้รับจ้างก่อสร้างฯ ปฏิบัติตามมาตรการ EHIA อย่างเคร่งครัด รวมถึงได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานก่อสร้าง เพื่อนำไปปฏิบัติให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการก่อสร้างโครงการฯ ต่อไป