Search
Close this search box.

 EXPLORE THE PROJECT

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้าง (ส่วนที่ 1-4) และผู้รับจ้างก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) ส่วนงานก่อสร้างงานทางทะเล ลงพื้นที่ประจำเดือน กันยายน 2566

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 ผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้าง (ส่วนที่ 1-4) และผู้รับจ้างก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) ส่วนงานก่อสร้างงานทางทะเล (CNNC)
ลงพื้นที่เข้าพบกับผู้นำชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการฯ จำนวน 5 ชุมชน ได้แก่

  • นายสุวัฒน์ สิริมณีรัตน์ กำนันตำบลบางละมุง
  • นายรุ่งระวี โสดานา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านเนินตาเบี่ยง
  • นายณัฐวุฒิ ประเสริฐโส ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 บ้านโรงโป๊ะ
  • นายวีศักดิ์ นาผม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 บ้านบางละมุงฝั่งธน
  • นายสมเกียรติ หอมขจร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 บ้านนากลาง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของผู้รับจ้างก่อสร้างฯ รวมทั้ง
รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการ และรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรม
การก่อสร้าง โดยผู้นำชุมชนได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานก่อสร้างเพื่อนำไปปฏิบัติให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
สภาพการก่อสร้างโครงการฯ ต่อไป