EXPLORE THE PROJECT

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ท่าเรือแหลมฉบังมอบทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสําหรับเยาวชน ในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย มอบเงินสนับสนุนโครงการทุนการศึกษา อย่างยั่งยืนสําหรับเยาวชนในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง โดยมีนายบัณฑิต สาครวิศวะ ผู้อํานวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธาน พร้อมด้วย นายธานี เกียรติพิพัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ว่าที่ร้อยตรี ทนงศักดิ์ พวงน้อย ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตําบลบางละมุง ดร.ประวิทย์ ทองไชย รองนายกเทศมนตรีตําบลตะเคียนเตี้ย นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจําผู้อํานวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง ผู้แทน ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ ผู้แทนผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้าง และผู้แทนผู้รับจ้างก่อสร้าง โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง

ทั้งนี้การมอบเงินสนับสนุนโครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสําหรับเยาวชนในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง ประจําปี การศึกษา 2564 ท่าเรือแหลมฉบัง ได้มอบทุนการศึกษาให้เยาวชน ทั้งสิ้น 38 คน เป็นเงินจํานวน 628,545.- บาท (หกแสน สองหมื่นแปดพันห้าร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) จากงบประมาณด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย