Search
Close this search box.

 EXPLORE THE PROJECT

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ท่าเรือแหลมฉบังจัดประชุมคณะทํางานพิจารณาข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3

เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ได้มีการจัดประชุมคณะทํางาน พิจารณาข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือ แหลมฉบัง ร่วมกับการประชุมผ่านระบบ Zoom cloud meeting, โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดชลบุรี อย่างเคร่งครัด

โดยวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผู้รับจ้างก่อสร้าง ส่วนที่ 1 (งานก่อสร้างงานทางทะเล) โดยที่ประชุมได้มีการหารือพื้นที่ครอบครองเพื่อใช้เป็นจุดจอดเรือชั่วคราวแห่งใหม่ ของชุมชนกลุ่มชาวประมงฯ การลงพื้นที่บริเวณปากคลองบางละมุง กรณีก่อสร้างรั้วปิดมิดชิดล้อมรอบบริเวณพื้นที่ ก่อสร้างที่อยู่ใกล้ชุมชน หรือพื้นที่กองวัสดุก่อสร้าง เช่น หิน ทราย พร้อมรับฟังความคิดเห็นต่อผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น จากการก่อสร้าง ทั้งนี้ผู้นําชุมชนและกลุ่มประมงฯได้ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินโครงการ เพื่อนําไปปรับปรุงปฏิบัติตามมาตรการให้เหมาะสมสอดคล้องกับการก่อสร้างของโครงการต่อไป