Search
Close this search box.

 EXPLORE THE PROJECT

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเยี่ยมชมโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ รองผู้อํานวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดกิจกรรมเยี่ยมชมโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2564 โดยมี นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจําผู้อํานวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย นางพรทิพา ทวีนุช ผู้อํานวยการกองบริหารงาน ทั่วไป นายศัลย์ อุคพัชญ์สกุล ผู้ช่วยผู้อํานวยการกองแผนงาน ผู้แทนอําเภอศรีราชา ผู้แทนอําเภอบางละมุง ผู้แทนเทศบาล นครแหลมฉบัง ผู้แทนเทศบาลตําบลบางละมุง ผู้แทนเทศบาลตําบลตะเคียนเตี้ย ประธานชุมชน ประธานกลุ่มประมงและผู้รับจ้าง ควบคุมงานก่อสร้าง ผู้รับเหมาติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือ แหลมฉบัง ซึ่งมีผู้แทนของผู้รับจ้างก่อสร้างส่วนที่ 1 (งานก่อสร้างทางทะเล) นําเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ

ในการนี้รองผู้อํานวยการท่าเรือแหลมฉบัง กล่าวว่ากิจกรรมเยี่ยมชมโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 1) งานก่อสร้างงานทางทะเล โดยนําผู้แทนหน่วยงาน ผู้นําชุมชนและประชาชนที่อาศัยอยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตร รอบพื้นที่โครงการฯ เข้าเยี่ยมชมการก่อสร้างโครงการฯ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดําเนินการก่อสร้างโครงการฯ เนื่องจาก เป็นโครงการ ขนาดใหญ่ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึง คุณค่าสิ่งแวดล้อม ด้านต่างๆ ในการดําเนินโครงการจึงได้กําหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ลดผลกระทบ ให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด ทั้งนี้การก่อสร้างโครงการ ผู้รับจ้างก่อสร้างฯ ได้ดําเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม (EHIA) อย่างเคร่งครัด โดยมีการติดตามผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น และรับฟังข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับกิจกรรมการก่อสร้างโครงการฯ จากประชาชน อย่างต่อเนื่อง